IDE4045 – Krigens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er krig? Er det et fenomen eller en tilstand? Hvordan skal krig kunne begrenses og regu­le­res? Kan krig være rettferdig? Emnet behandler disse spørsmålene i et idéhistorisk perspek­tiv og med særlig fokus på to tradisjoner:

 1. Ulike oppfatninger av krig som har blitt formulert i politisk-filosofisk tenkning fra antikken og frem til nyere tid. Hovedvekten vil her ligge på krig som fenomen i en filosofisk, moralsk og politisk kontekst.
 2. Utviklingen av synet på krig som en tilstand fra middelalderens begrep om rettferdig krig, via den moderne naturrettens begrunnelser og frem til etableringen av en internasjonal folke­rett. Hovedvekten vil her ligge på de regler som til enhver tid antas å være gjeldende når det gjelder krigføring, samt hvordan disse reglene har endret seg i takt med den politiske og tek­nologiske utvikling.

Emnets overordnede hensikt er å vise hvordan synet på krig har endret seg gjennom historien og hvordan disse endringene også har kommet til å prege våre moderne oppfatninger av krig som et fenomen eller en tilstand.

Pensum består av oversiktslitteratur og utdrag fra sentrale verker i den filosofiske og juridiske tradisjon fra antikken og frem til moderne tid.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

 • har du historisk kunnskap om krig som tilstand og som fenomen.
 • har du kjennskap til ulike teoretiske (filosofiske og juridiske) syn på krig fra antikken og frem til moderne tid.
 • har du kjennskap til den historiske bakgrunnen for vår tids oppfatninger av krig.
 • kan du lese og analysere originaltekster og plassere disse i en idéhistorisk kontekst.
 • har du fått trening i å presentere fagstoff samt diskutere faglige problemstillinger.
 • kan du lage din egen problemstilling til semesteroppgave i samråd med emnelærer
 • kan du arbeide aktivt og selvstendig med tekster om krig fra antikken og frem til vår egen tid
 • har du evnen til kritisk tenkning i forhold til relevant sekundærlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2045 – Krigens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer: Det er felles forelesninger med IDE2045 – Krigens idéhistorie, samt egne obligatoriske seminarer for masterstudenter i idéhistorie.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
 • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (a 2.300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) over problemstilling valgt i samråd med veileder.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet undervises første gang høst 2019. Deretter uregelmessig.

Eksamen

Høst 2019. Deretter uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk