IDE2045 – Krigens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er krig? Er det et fenomen eller en tilstand? Hvordan skal krig kunne begrenses og regu­le­res? Kan krig være rettferdig? Emnet behandler disse spørsmålene i et idéhistorisk perspek­tiv og med særlig fokus på to tradisjoner:

 1. Ulike oppfatninger av krig som har blitt formulert i politisk-filosofisk tenkning fra antikken og frem til nyere tid. Hovedvekten vil her ligge på krig som fenomen i en filosofisk, moralsk og politisk kontekst.
 2. Utviklingen av synet på krig som en tilstand fra middelalderens begrep om rettferdig krig, via den moderne naturrettens begrunnelser og frem til etableringen av en internasjonal folke­rett. Hovedvekten vil her ligge på de regler som til enhver tid antas å være gjeldende når det gjelder krigføring, samt hvordan disse reglene har endret seg i takt med den politiske og tek­nologiske utvikling.

Emnets overordnede hensikt er å vise hvordan synet på krig har endret seg gjennom historien og hvordan disse endringene også har kommet til å prege våre moderne oppfatninger av krig som et fenomen eller en tilstand.

Pensum består av oversiktslitteratur og utdrag fra sentrale verker i den filosofiske og juridiske tradisjon fra antikken og frem til moderne tid.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

 • har du historisk kunnskap om krig som tilstand og som fenomen.
 • har du kjennskap til ulike teoretiske (filosofiske og juridiske) syn på krig frå antikken og frem til moderne tid.
 • har du kjennskap til den historiske bakgrunnen for vår tids oppfatninger av krig.
 • kan du lese og analysere originaltekster og plassere disse i en idéhistorisk kontekst.
 • har du fått trening i å presentere fagstoff samt diskutere faglige problemstillinger.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

 • 9 dobbelttimer forelesninger/seminarer
 • 5 dobbelttimer seminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • oppmøte til minst 4 av de 5 seminarene.

Eksamen

Eksamensformen i dette emnet er:

 • hjemmeeksamen over 3 arbeidsdager

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk