IDE4048 – Sanselige kropper og siviliserte verdensborgere: Arven fra opplysningstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte temaer i europeisk tenkning på 1700-tallet. Vi leser en rekke sentrale primærtekster fra perioden som artikulerer ulike forestillinger om mennesket og naturen, sivilisasjon og framskritt. I tillegg leser vi et utvalg tekster fra de siste årenes historiografi og offentlige debatt som viser hvordan opplysningstiden framstilles og brukes i dag, i tilknytning til ideologiske kamper om forholdet mellom religion og politikk, mennesket og naturen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • god oversikt om opplysningstiden
  • ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk ved den europeiske opplysningstenkningen
  • forståelse for ulike posisjoner og paradokser innenfor opplysningstenkningen
  • kunnskap om opplysningstenkningens nasjonale variasjoner
  • innsikt i alternative og konkurrerende historiografiske framstillinger av opplysningstiden
  • innsikt i bruk av opplysningstiden i aktuelle ideologiske debatter
  • evne til å lese og forstå relativt krevende tekster i lys av idéhistorisk kontekst
  • trening i å formulere egne forskningsspørsmål og arbeide med egne akademiske tekster over tid.

  • trening i å kommentere andres tekster og motta innspill fra andre på eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masterprogrammet i Europeisk kultur, kan velge dette emnet i første semester ved siden av EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen i dette emnet gis som

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatoriske aktiviteter knyttet til masterseminaret

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider eksl. litteraturliste, bilder eller vedlegg. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Oppgaven skal være en historisk og teoretisk motivert analyse av én eller flere tekster. Tekstmaterialet leses på originalspråk eller i en autoritativ oversettelse. Problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven kan skrives på norsk eller på et europeisk språk som er vanlig i utforskningen av det aktuelle tekstkorpuset.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk