IDE2048 – Sanselige kropper og siviliserte verdensborgere: Arven fra opplysningstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte temaer i europeisk tenkning på 1700-tallet. Vi leser en rekke sentrale primærtekster fra perioden som artikulerer ulike forestillinger om mennesket og naturen, sivilisasjon og framskritt. I tillegg leser vi et utvalg tekster fra de siste årenes historiografi og offentlige debatt som viser hvordan opplysningstiden framstilles og brukes i dag, i tilknytning til ideologiske kamper om forholdet mellom religion og politikk, mennesket og naturen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • god oversikt om opplysningstiden
  • ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk ved den europeiske opplysningstenkningen
  • forståelse for ulike posisjoner og paradokser innenfor opplysningstenkningen
  • kunnskap om opplysningstenkningens nasjonale variasjoner
  • innsikt i alternative og konkurrerende historiografiske framstillinger av opplysningstiden
  • innsikt i bruk av opplysningstiden i aktuelle ideologiske debatter
  • evne til å lese og forstå relativt krevende tekster i lys av idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må kunne lese tekster på skandinaviske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • forelesninger/seminarer, tilsammen 14 dobbelttimer

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student, gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • muntlig fremlegg i seminarundervisningen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Eksamensformen i dette emnet er:

  • hjemmeeksamen over 3 arbeidsdager (mandag-torsdag) ved semesterets slutt

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)