IDE4055 – Fordypning i antikkens tenkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte temaer i antikkens tenkning. Studentene leser sentrale primærtekster fra perioden og lærer seg ulike tilnærminger til tekstmaterialet. Pensum kan omfatte både skjønnlitterære, politiske, religiøse og filosofiske tekster. Studenten leser også sekundærlitteratur som kontekstualiserer primærkildene og presenterer ulike oppfatninger av antikken. Det blir dessuten lagt vekt på den antikke tenkningens virkningshistorie både inn i middelalderen og i moderne tid.

Høsten 2019 er emnet viet nærlesing av ett antikt verk, nemlig Homers epos Odysseen.

Dette gir førstehånds kjennskap til en av grunntekstene i den vestlige litteratur- og kulturhistorien. Teksten vil dessuten fungere som nøkkel til den videre antikke tradisjonen og ikke minst til senere historie, der forfattere fra Vergil via Dante og James Joyce og Adorno til Ole Robert Sunde  og Margareth Atwood (for bare å nevne noen) har forholdt seg til Homers tekst.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • god kunnskap om det aktuelle temaområdet
  • innsikt i de holdninger og tenkemåter som preger tekstene og deres forfattere, og hvordan de skiller seg fra hverandre
  • kjennskap til alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av antikken
  • evne til å lese og tolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster
  • ferdighet i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evne til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Du må være tatt opp på et masterprogram for å kunne ta dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2055 – Fordyping i antikkens tenkning

Undervisning

Høsten 2019:

I løpet av 12 seminarer vil vi lese oss gjennom alle Odysseen 24 sanger. På seminarene vil vi gjennomgå teksten på et overordnet narrativt nivå og nærlese utvalgte passasjer.

Studentene skal forholde seg til ulike oversettelser og se på forskjellige tolkninger og bruk av teksten i ettertid.

Seminarene forutsetter aktiv deltakelse fra alle studentene.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Utkast til semesteroppgaven (leveres i Canvas).

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side).

Høsten 2019:

Semesteroppgaven vil bestå i å skrive om en senere tekst som har forholdt seg til Homer, som for eksempel  en parafrase, en gjendiktning, en oversettelse eller en filmatisk remake.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk