IDE2055 – Fordyping i antikkens tenkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte temaer i antikkens tenkning. Vi leser sentrale primærtekster fra perioden, og du lærer deg ulike tilnærminger til tekstmaterialet. Pensum kan omfatte både skjønnlitterære, politiske, religiøse og filosofiske tekster. Vi leser også sekundærlitteratur som kontekstualiserer primærkildene og presenterer ulike oppfatninger av antikken. Det blir dessuten lagt vekt på den antikke tenkningens virkningshistorie både inn i middelalderen og i moderne tid.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du god kunnskap om det aktuelle temaområdet
  • har du innsikt i de holdningene og tenkemåtene som preger tekstene og deres forfattere, og hvordan de skiller seg fra hverandre
  • har du kjennskap til alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av antikken
  • kan du lese og forstå relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • kan du presentere fagstoffet skriftlig og kommentere andres tekster
  • har du fått trening i historisk tekstfortolkning og analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av seminarer (12 dobbelttimer) og oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Fremmøte på seminarundervisningen. Du må møte første gang, og minst 8 av de øvrige 11 gangene.  
  • Innlevering av utkast til semesteroppgaven.

Utkast til oppgaven leverer du i Canvas. Du får individuell skriftlig tilbakemelding på utkastet.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er integrert i undervisningen for det enkelte semester, og er kun gyldig det aktuelle semesteret. Ved eventuelt gjentak må altså alle obligatoriske aktiviteter utføres og godkjennes på nytt.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr. side).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk