IDE4084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bob Dylan (1941-) har som skikkelse og kunstner gjennom fem tiår oppnådd en enestående posisjon i populærkulturen, noe som ble tydelig markert gjennom tildelingen av Nobels litteraturpris i 2016. I sin lange karriere har han fungert både som formidler av kulturgods fra fortiden og som speil av ulike faser i vår samtid. Dylan er stadig i bevegelse og utvikling, og sangene hans er fylt av spenninger og motsetninger.

Emnet tar opp sentrale temaer hos Dylan, som kjærlighet og svik, ungdomsopprør, aldring og død, selvforståelse og menneskesyn. Det vil legge vekt på å sette hans liv, forfatterskap og musikk inn i en større historisk, litterær og sosial sammenheng. Det vil også fokusere på den rollen han har spilt for tilhengere og allmennkulturen i tiårene fra 1960 til i dag.

Dylans virksomhet vil bli belyst av fagfolk fra idéhistorie, samfunnsfag, medie-, litteratur- og religionsvitenskap, og med aktiv bruk av eksempler fra hans tekster, musikk og andre ytringsformer.

Høsten 2019 vil det være et spesielt fokus på Dylans forhold til religion

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at du har tilegnet deg

  • oversikt over Dylans liv og kunstneriske virksomhet
  • god kjennskap til et bredt og representativt utvalg av hans sanger og tekster
  • innsikt i hovedtemaer i forfatterskapet hans, samt fordypning innen et særskilt område
  • oversikt over de historiske, kulturelle og litterære røttene for Dylans produksjon
  • innsikt i hvordan han speiler ulike perioder og strømninger i etterkrigstiden og fram til i dag
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og presentere Dylan-tekster på en idéhistorisk måte
  • et grunnlag for å bedømme Dylans kulturelle betydning i samtiden
  • evnen til kritisk og selvstendig vurdering av oppfatninger av Dylan innen nyere forskning og populærkultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterstudiet i idehistorie. Studenter fra andre masterprogrammer kan tas opp etter søknad.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger/seminarer (14 dobbelttimer) og oppgaveskriving. Ved siden av fellespensum skal du i samråd med faglærer legge opp et individuelt fordypningspensum på ca. 200 sider.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) basert på problemstilling valgt i samråd med faglærer.

På masterseminarene vil du få hjelp til skriving av semesteroppgaven, både fra læreren som holder seminaret og fra medstudenter. En forutsetning for dette er at førsteutkastet til semesteroppgaven tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om innlevering av utkast og opplegget for seminarene blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk