Dette emnet er nedlagt

KUN2310 – Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler gotikkens byggverk og billedkunst sett fra et metodisk og historiografisk perspektiv.

Sentrale verk i epokens monumentbestand skal studeres med utgangspunkt i både eldre og nyere kunsthistorisk litteratur på feltet. Så vel arkitektur som billedkunst i ulike former vil bli behandlet, med eksempler fra ulike deler av Europa inklusive Norden.

Kunstens funksjon i kristen kult og liturgi vil bli belyst. Refleksjoner over hvilke teoretiske og metodiske tilnærmninger som kommer til uttrykk i forskningslitteraturen vil bli aktualisert fortløpende i undervisningen, og stilbegrepet som sådant vil bli problematisert.

De historiske røttene til definisjonen av gotikken som epokebegrep studeres som et deltema i emnet.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • tilegne deg fordypede kunnskaper om gotikkens billedkunst og arkitektur som setter deg i stand å identifisere og karakterisere de vesentligste trekken ved periodens monumenter og plassere dem kronologisk og geografisk.
  • trenes i å identifisere og reflektere over de metodiske og teoretiske antagelsene som ligger til grunn for verkanalysene du møter i litteraturen.
  • trenes i å reflektere over hvilke metodiske og teoretiske antagelser som ligger til grunn for gotikken som kunsthistorisk epokekonstruksjon.
  • trenes i å verbalisere og kommunisere iakttagelser basert på undervisningens innehold, i diskusjonsopplegg i klasserommet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det vil bli gitt ca. 28 timer undervisning fordelt på forelesninger og seminar.

Det er sterkt anbefalt at du følger undervisningen og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eler bli lagt i Fronter. Sjekk derfor studenteposten din og Fronter jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2310 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Tidligere eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk

Skandinavisk