KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet presenterer de ulike epokene:

 • Antikken
 • Middelalder
 • Renessanse

Emnet vil ikke bare fokusere på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie, men ser også disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne og bestått eksamen er det forventet at du kan:

 • identifisere og redegjøre for de viktigste tendensene, bevegelsene, kunstnerskapene, materialene og teknikkene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra antikken til 1500-tallet.
 • redegjøre for, og anvende, sentrale kunstneriske og kunstteoretiske termer som er i bruk i denne perioden.
 • analysere billedkunst og skulptur med utgangspunkt i ikonografi, form og materialbruk/teknikk.
 • analysere arkitektur med utgangspunkt i plan, elevasjon og bruk av ulike funksjonelle og dekorative arkitektoniske elementer.
 • plassere kunstverkene på pensum i en videre kulturhistorisk kontekst.
 • finne frem til relevant faglitteratur.
 • beherske ulike digitale verktøy, som fagdatabaser og Canvas.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

 • Overlapp mot kunsthistorie grunnfag.

For overgangsordninger, se her.

Undervisning

Undervisningen på KUN1001 er en kombinasjon av forelesninger og fellesveiledninger (ca.32 dobbeltimer) og gruppeseminarer (2 dobbeltimer). Det er anbefalt at du følger forelesningene og deltar aktivt i seminarundervisningen. I tillegg anbefaler vi at du deltar på kollokviegruppe.
Undervisningen på KUN1001 podcastes, og tilgjengeliggjøres på Canvas i etterkant av forelesning. 

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

 • Innlevering av  obligatorisk oppgave (3-4 sider) i Canvas

Skriftlig oppgave skal leveres i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaver. 

Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Hvis den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent første gang, får du en uke til å levere oppgaven på nytt.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

All veiledning underveis foregår i Canvas og på seminarer og i fellessamlinger.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i læringsplattformen Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN1001 er en eksamen med to deler: En tre dagers hjemmeeksamen og en skoleeksamen på fire timer.

Tre dagers hjemmeeksamen teller 60 % av endelig karakter og fire timers hjemmeeksamen teller 40 % av endelig karakter. Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med Inspera i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du kan ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Informasjon om KUN1001 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt ut i læringsplattformen Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk