KUN4011 – Middelalderens monumentalutsmykning i Italia

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler monumental mosaikk- og freskeutsmykning i Roma, Assisi, Firenze og Siena fra ca. 1100 til 1350.

For å gjennomføre emnet må du være med på alle ekskursjoner og all monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng.

Se forøvrig nettsidene til Det norske institutt i Roma.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen.
  • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • stor grad fått oppøvet evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Du søker om opptak til dette emnet via Søknadsweb i perioden 1. mai - 1. juni.

I tillegg må du innen 1. juni laste opp:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Informasjon om krav til GSK ved UiO

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 1. juli, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Vil du avlegge 30 studiepoeng i Roma?
Vurdere du å studere et helt semester i Roma, finner du informasjon om andre emner som tilbys i Roma høsten 2013 her

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2011 – Middelalderens monumentalutsmykning i Italia

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Roma, Assisi, Firenze og Siena.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk deltagelse på all undervisning, også på ekskursjoner utenfor Roma.
  • Obligatorisk muntlig fremlegg som vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du gjennomfører den.

Informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat).

Semesteroppgaven leverer du i Inspera. Oppgavetema velges i samråd med lærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne stille til eksamen.
 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Annet

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra og opphold i Roma. Det norske institutt i Roma har noen tips til besøkende.

Det holdes orienteringsmøte om ekskursjonemner semesteret i forkant det akuelle undervisningssemesteret. Info om tid og sted for dette blir lagt ut på IFIKKs sider om emner i utlandet og på relevante studieprogramsider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Det er usikkert når emnet tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk