Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I den italienske renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens idealer i storslåtte billedsykluser og enkeltverk i palasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden fremstilles og får funksjon av propaganda og ideologi.

For å gjennomføre emnet må du være med på 80% av ekskursjoner og monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager til fots, til tider i ulendt terreng.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Se for øvrig nettsidene til Det norske institutt i Roma.

Hva lærer du?

Emnet gir ferdigheter til å vurdere de sentrale stilistiske, formale og ikonografiske trekkene i renessansens billedkunst i sentral Italia, i Roma og i Firenze.

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • bli i stand til å lese og utlegge relativt krevende tekster forfattet av internasjonale anerkjente forskere.
  • få kunnskap om noen sentrale monumenters historie og ikonografi, både gjennom lesing av pensum og ved oppsøking av monumentene både i Roma og i Firenze.
  • erverve deg innsikt i billedkunstens teori, stil, teknikk, ikonografi og funksjon.
  • få mulighet til å utveksle ideer/synspunkter og således øke din forståelse og bedre din formuleringsevne, gjennom diskusjoner ved monumenter og i seminarer.
  • oppøvet evnen til muntlig presentasjon.

Emnet vil også i noen grad berøre teologiske/liturgiske spørsmål knyttet til utsmykningen av kirkerom og kapeller.

I semesteroppgaven forventes det at du kan presentere og analysere et monument både med hensyn til form, stil og ikonografi. Det forventes også at du kan drøfte monumentet i relasjon til andre monumenter som man lærer om i undervisningen og ved lesning av pensumlitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2020? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av monumentbaserte forelesninger og seminar i Roma og Firenze. Du må regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk deltagelse på 80% av all undervisning, også på ekskursjoner utenfor Roma.
  • Obligatorisk muntlig fremlegg som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Du blir bedt om å velge et sentralt monument som det undervises om i Roma eller Firenze. Du må holde et kort referat (5-10 min.) og levere et første utkast av semesteroppgaven (8-12 sider) om det utvalgte monumentet i løpet av emnet. Utkast til semesteroppgavene vil diskuteres i plenum i seminarer. Studentene blir oppmuntret til å kommentere hverandres utkast og gi hverandre konstruktiv kritikk og råd.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du gjennomfører den.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4012 er en semesteroppgave.

Oppgaven skal være 8 - 12 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Oppgaven skal leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgave.

Tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Minimum 5, maksimum 20 deltagere.

Se videopodcast om undervisningsopplegget her
NB! Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Roma og opphold i Roma og Firenze. Det norske institutt i Roma har tilbud om studentbolig og noen tips til boligalternativer.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Periode for undervisning i Italia:

ca. 10.-30. mai 2020.

Noe undervisning i Oslo i februar 2020 må påberegnes

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk