KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over et emne som velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i KUN4010. Oppgaven kan bestå av en drøfting og tolkning av eget innsamlet materiale som kan bestå av verk eller av utvalgte tekster, eller være en faghistorisk eller fagteoretisk analyse.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre masteroppgaven skal du ha:

  • utviklet dine evner til kritisk og analytisk tenkning
  • skaffet deg innsikt i forskningsmetoder av relevans for oppgaven.
  • gjennomført et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid.
  • oppnådd fordypning innenfor et avgrenset område.
  • lært deg prinsipper for vitenskapelig arbeid og fremstilling.
  • lært deg å strukturere et stoff skriftlig og å skrive god sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving.
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie må være bestått senest semesteret før du skal levere masteroppgaven.

Alle andre emner som skal inngå i din mastergrad må være bestått senest det semesteret du leverer oppgaven.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Veileder tildeles av fagmiljøet på grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse og eksamen i KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving

Mer om rettigheter og plikter for student og veileder.

Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i 2. semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til 3. og 4. semester.

Du skal hvert semester levere en framdriftsrapport i Canvas. Frist for innlevering er 15. november for høstsemesteret og 15. mai for vårsemesteret For mer informasjon se her.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse. Sjekk derfor studenteposten din jevnlig.

Eksamen

Eksamen består av:

  • Masteroppgaven (60-80 sider à 2.300 tegn, men kan med vedlegg totalt være opp til 120 sider. Størrelsen på vedlegget skal vurderes og avgjøres i samråd med veileder, slik at sidetallet legges på et rimelig nivå sett i sammenheng med masteroppgavens størrelse).
  • Muntlig eksamen (30-60 minutter)

Muntlig eksamen finner normalt sted innen utgangen av semesteret. Innkalling til muntlig eksamen får du via studentepost ved UiO.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom du ønsker det kan denne oppgis, og da av kommisjonen rett før muntlig eksamen på selve eksamensdagen. Muntlig eksamen fungerer justerende på karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Det gis altså en samlet karakter for oppgaven etter muntlig.

Frist for innlevering av masteroppgaven er:

15. november i høstsemesteret (trekkfrist 1. nov). Du kan også levere innen 15. desember.
15. mai i vårsemesteret (trekkfrist 1. mai). Du kan også levere innen 15. juni.

NB: Hvordan levere masteroppgaven:

Merk at det er obligatorisk å levere:

  • Elektronisk kopi av masteroppgaven til Universitetsbiblioteket.
  • Utfylt skjema for utstedelse av vitnemål. Skjema er lenket opp på fakultetets nettside om vitnemål

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det, kan denne oppgis av kommisjonen på eksamensdagen rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Blir du ikke ferdig i tide?

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Undervisning gis i form av veiledning

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Veiledning foregår på norsk, svensk, dansk eller engelsk