KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie

Kort om emnet

I løpet av dette emnet skal du arbeide frem et nytt kapittel i din masteroppgave. Dette kapittelet legges frem på et fremleggingsseminar i slutten av semesteret for faglærer og medstudenter. Dette seminaret kan kan strekke seg over to dager, og bli lagt til steder utenfor Oslo. 

Det er mye egenarbeid knyttet til emnet, men også fokus på det faglige fellesskapet med dine medstudenter og lærere i intensivseminar viet til framlegg, diskusjon og kritikk av masteroppgavene.

Emnet går inn som et avgrenset ledd i utviklingen av masteroppgaven. Det følger etter KUN4010 og leder frem til KUN4090. Emnet skal fungere som hjelp og støtte i utviklingen av masteroppgaven.

Det er anbefalt at du tar KUN4020 i tredje semester. Emnet må være godkjent semesteret før du kan levere masteroppgaven.

 

Vårsemesteret 2022: Emnet starter med et introduksjonsseminar 13. desember 2021, i forkant av semesterstart våren 2022.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • Få mulighet til stimulerende diskusjon om arbeidet med masteroppgaven.
  • Få øvelse i skriftlig, muntlig og visuell presentasjon og kommunikasjon.
  • Få trening i å håndtere og applisere et teoretisk begrepsapparat på et empirisk materiale, og formulere problemstillinger.
  • Lære å operasjonalisere referat, analyse, diskusjon og argumentasjon som integrerte elementer i en resonnerende tekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emne krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Det vil bli gitt seminarundervisning fordelt på samlinger i løpet av semesteret.

Første seminar er et felles orienteringsmøte. Studentene deles deretter inn i grupper og følger seminarundervising tilknyttet den gruppen de tilhører. Underveis i semesteret skal du delta på et fremleggingsseminar.

Det er forventet at du deltar aktivt i seminarene.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk oppmøte på all undervisning.
  • Obligatorisk innlevering av 6-8 sider redegjørelse for teori og metode i din masteroppgave.
  • Obligatorisk deltagelse som opponent for to medstudenter på fremleggingsseminaret. I forkant av fremleggingsseminaret skal du levere et utkast til innledningskapittelet i din masteroppgave, 10-12 sider.

Skriftlige innleveringer skal leveres i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaver. 

Har du ikke anledning til å delta på fremleggingsseminaret må du søke om dispensasjon. Søknaden må begrunnes. Dispensasjonssøknader vil behandles etter samme regler som eksamen (jfr § 5.5 og 7.6.5 i forskrift om studier og eksamen ved UiO)

Den obligatoriske aktiviteten er kun gyldig det semesteret den tas.

Vårsemesteret 2022: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

OBS! Vårsemesterets undervisning starter med et introduksjonsseminar 13. desember 2021.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4020 er en muntlig eksamen på ca. 30 minutter. På muntlig eksamen skal du legge frem projektbeskrivelsen samt 10-12 sider av masterprosjektet for to til tre sensorer. I forkant av muntlig eksamen skal du levere inn prosjektbeskrivelsen og 10-12 sider av masterprosjektet.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent inneværende semester for at du kan stille til eksamen.

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Fremleggingsseminar kan avholdes utenfor Blindern-området.
 
2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.
 
Informasjon om KUN4020 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk