Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Latin er et av språkene i verden som har vært i lengst sammenhengende bruk, fra byen Romas grunnleggelse (mytologisk datering: 753 fvt) og fram til vår tid. Latinen har vært brukt muntlig, som talespråk, og skriftlig, i litteratur, forvaltning, kirke og undervisning, og på de fleste av verdens kontinenter. Litterære tekster skrevet på språket i antikken inkluderer Vergils epos Aeneiden, Horats’ lyrikk og satirer, Catullus’ og Ovids kjærlighetsdiktning, Julius Caesars beretning om felttoget i Gallia, taler, filosofi, brev og retorisk teori av Cicero, Senecas filosofi og historieskrivning av Livius, Tacitus og andre. Senere kjente forfattere som har skrevet på latin er Hildegard av Bingen, Thomas More, Ludvig Holberg og Karl Marx.

Som kulturspråk har latin hatt stor påvirkningskraft på senere europeisk kultur, fra kjærlighetsdikting til politikk. Som gammelt indoeuropeisk språk oppviser latin grunnleggende likheter med mange moderne språk som norsk og engelsk, og et stort antall ord lever også videre som fremmedord i moderne språk.

Emnet gir innføring i latinsk grammatikk og ordforråd med blikk på romersk kultur og historie, og vi leser et variert utvalg av tekster, både tilrettelagte og originale.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, skal du:

  • kjenne latinsk uttale og kunne lese latin høyt.
  • kjenne hovedtrekkene i latinsk formlære og kunne bøye substantiv, adjektiv, pronomen, adverb og verb.
  • kjenne hovedtrekkene i latinsk syntaks og kunne analysere latinske setninger syntaktisk og oversette dem.
  • beherske et grunnleggende latinsk ordforråd.
  • kunne oversette pensumtekstene fra latin til norsk uten hjelpemidler, og oversette enkle ukjente latinske tekster med hjelp av ordbok.
  • kunne forme egne setninger på latin og oversette setninger fra norsk til latin.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt)

Overlapper også med eldre eller andre innføringsemner i latin, samt gammelt semesteremne/grunnfag.

Har du latin 1 fra videregående skole eller tilsvarende, kan du søke fritak fra dette emnet. Hvis det imidlertid har gått en tid og kunnskapene ikke har vært holdt ved like, bør du vurdere å begynne fra begynnernivå og ta dette emnet.

Undervisning

Emnet har felles undervisning med LAT4001 – Innføring i latin I for masterstudenter.

Du må velge enten:

1) seminarvarianten

eller:

2) selvstudiumsvarianten (uten rett til å følge undervsining)

Vi anbefaler at du velger seminarvarianten da det er krevende å lære seg latinet språk på egen hånd. Imidlertid ønsker vi å legge til rette for at de som ikke har mulighet til å følge seminarundervisningen, likevel skal ha mulighet til å avlegge eksamen i emnet. Selvstudiumsvarianten er ment som et tilbud til disse. Vi gjør oppmerksom på at du ikke har rett til å møte opp til undervisningen hvis du har valgt selvstudiumsvarianten.

Seminarvarianten

Undervisning:

  • To dobbelttimer seminarundervisning i uka i 14 uker, til sammen 28 dobbelttimer. 

Avhengig av studenttall vil studentene i de første fem ukene deles i to mindre grupper med seminarundervisning til forskjellige tidspunkter.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 5 av 7 obligatoriske innleveringer. Du leverer digitalt i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjente innleveringer er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Selvstudiumsvarianten

Selvstudiumsvarianten har ingen undervisning. Hvis du har valgt selvstudiumsvarianten, har du ikke rett til å følge undervisningen på seminarvarianten.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 5 av 7 obligatoriske innleveringer. Du leverer digitalt i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det er samme eksamen i seminarvarianten og selvstudiumsvarianten.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk