Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en første innføring i latin. Fra å være dialekt for et bondesamfunn i Italia, ble latin i løpet av noen århundrer hovedspråk for det veldige Romerriket. Samtidig ble språket utviklet til å kunne brukes til å uttrykke avanserte tanker om filosofi, samfunn, retorikk og kunst, og til å forme diktverker som fremdeles leses med glede: Catulls og Horats' lyriske dikt, Vergils nasjonalepos, Caesars krigsberetninger og Ciceros prosaverker i mange sjangere. Ordforrådet er systematisk oppbygd ved avledninger, og bøyningssystemet gjør det mulig å uttrykke mye med få ord.

Latin har øvet stor påvirkning på språk, litteratur og fagterminologi gjennom århundrene. Latinkompetanse gir deg tilgang til tekster fra en periode på over 2000 år, og vil være til nytte i mange fag; særlig kan nevnes studier i lingvistikk, engelsk og nordiske og romanske språk, litteraturvitenskap, teologi og historie. Å skaffe seg en viss innsikt og grunnleggende ferdigheter i latin kan gi både nytte og glede. Og vil du fortsette etter innføringsemnet, er du velkommen til å lære mer.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • du kjenner latinsk uttale og kan lese latinsk prosa høyt
 • du kjenner ordklassene og har tilegnet deg den grunnleggende formlæren, det vil si at du er fortrolig med bøyning av substantiv, adjektiv og pronomen, og de fleste verbformene
 • du kan analysere setninger på norsk og latin
 • du har tilegnet deg de grunnleggende delene av setningslæren
 • du behersker et grunnleggende ordforråd
 • du kan oversette pensumtekstene fra latin til norsk uten hjelpemidler
 • du kan oversette enkle setninger fra norsk til latin

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt)

Overlapper også med eldre eller andre innføringsemner i latin, samt gammelt semesteremne/grunnfag.

Har du latin 1 fra videregående skole eller tilsvarende, kan du søke fritak fra dette emnet. Hvis det imidlertid har gått en tid og du ikke har språket present, anbefales du å begynne fra begynnernivå.

Undervisning

OBS: Følgende gjelder for høsten 2020: All seminarundervisning på emnet vil foregå digitalt inntil annen beskjed eventuelt gis. Undervisningen vil foregå i Zoom til de oppsatte tidspunktene i timeplanen. Lenker til Zoom-øktene vil legges ut i timeplanen under "Pensum". 

 

Du må velge enten:

1) seminarvarianten (med obligatorisk undervisning).

OBS: Obligatorisk oppmøte utgår høsten 2020 grunnet korona-situasjonen, men vi oppfordrer likevel studentene til å møte opp i undervisningen.

eller:

2) selvstudiumsvarianten (uten rett til å følge undervsining)

Vi anbefaler at du velger seminarvarianten da det kan være svært krevende å lære seg latin på egen hånd. Alle søkere som har generell studiekompetanse, er garantert plass på emnet. Imidlertid ønsker vi å legge til rette for at de som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å følge seminarundervisningen (f.eks. på grunn av jobb) skal ha mulighet til å avlegge eksamen i emnet. Selvstudiumsvarianten er ment som et tilbud til disse. Vi gjør oppmerksom på at du ikke har rett til å møte opp til undervisningen hvis du har valgt selvstudiumsvarianten. Grunnen til dette er at det har vist seg å være uheldig for alle studentenes læringsutbytte dersom det ikke etableres en fast studentgruppe som følger undervisningen regelmessig.

Seminarvarianten

Undervisning:

 • To dobbelttimer obligatorisk seminarundervisning i uka i 14 uker, til sammen 28 dobbelttimer. Du mister retten til å følge seminarundervisningen hvis du er borte mer enn 8 av de 28 seminarene. Du har da mulighet til å gå over til selvstudiumvarianten. OBS: Obligatorisk oppmøte utgår høsten 2020 grunnet korona-situasjonen. Vi oppfordrer deg likevel til å møte opp.
 • I tillegg kommer 4 dobbelttimer undervisning i norsk grammatikk i begynnelsen av semesteret.

I de første fem ukene deles studentene i to mindre grupper som har seminarundervisning til forskjellige tidspunkter.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 4 av 6 obligatoriske innleveringer. Du leverer i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjente innleveringer er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Selvstudiumsvarianten

Selvstudiumsvarianten har ingen undervisning. Hvis du har valgt selvstudiumsvarianten, har du ikke rett til å følge undervisningen på seminarvarianten.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 4 av 6 obligatoriske innleveringer. Du leverer elektronisk i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

OBS! Høsten 2020 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen pga. Covid-19.

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det er samme eksamen i seminarvarianten og selvstudiumsvarianten.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Sensorveiledning vår 2019

Sensorveiledning utsatt eksamen vår 2019

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk