LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser de materielle og metodiske forutsetningene for rekonstruksjon av antikke latinske tekster fra senantikken til moderne tid. Metodediskusjoner fra 1450 og fremover samt sentrale tekstutgaver analyseres. Studium av sekundærlitteratur veksler med studium av sentrale tekstutgaver. Emnet har en sterk faghistorisk komponent.

I tillegg til fellespensumet legger studentene opp et fordypningspensum konsentrert om to overleveringshistorier. I fordypningspensum skal inngå både eksempler på tekstutgaver og forskningslitteratur.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • anvende den fagterminologi som brukes i tekstkritiske utgaver og i forskningslitteraturen.
  • bedømme den informasjon som gis i det tekstkritiske apparatet i moderne tekstutgaver.
  • vurdere de viktigste metodene innenfor tekstkritikken.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i latin for å kunne ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis som 10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Vi forventer at du deltar aktivt i og møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Muntlig presentasjon over et tema som velges i samråd med lærer og som har tilknytning til studentens fordypningspensum (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig)

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

Eksamen

Mappe som består av to mindre skriftlige arbeider, ett over oppgitt emne og ett over selvvalgt emne. De to arbeidene skal til sammen utgjøre 8-10 sider à ca. 2300 tegn (ikke medregnet litteraturliste).

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)