Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir fordypning i Horats' diktning. Tekster hentet fra forskjellige deler av forfatterskapet belyser sentrale spørsmål, blant annet hvordan det speiler Romas politiske utvikling i Horats' levetid og hvordan det overfører den greske lyrikkens former til en romersk kontekst. Tekstene leses med sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne:

• oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
• gjøre rede for og analysere språklige og stilistiske trekk i tekstene
• undersøke historiske, kulturelle eller andre aspekter ved tekstene med kritisk anvendelse av forskning og kommentarlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Våren 2021 har emnet felles undervisning med LAT2401 – Augusteisk poesi

Undervisningen består av 10 dobbelttimer seminarundervisning.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • ett muntlig framlegg i undervisningen. Våren 2021 gjennomføres dette digitalt i Zoom e.l. om nødvendig.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2-300 tegn (ikke medregnet litteraturliste).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle emneevalueringer publiseres på instituttes studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2021

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk