PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i hvordan de tre fagene filosofi, politikk og økonomi forholder seg til hverandre og til virkeligheten. Dette gjøres ved å vise hvordan de hver for seg behandler viktige sider ved klimasituasjonen, og hvordan de sammen gir en dypere forståelse av hvor utfordrende og sammensatt tematikken er.

I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med, er et slikt gode. Det kan alle nyte godt av, både de som har bidratt til å hindre ødeleggende klimaendring, og de som ikke har bidratt. Det er derfor fristende å forsøke seg som gratispassasjer. Økonomer og statsvitere studerer vilkårene for samarbeid om å skaffe til veie kollektive goder og især sørge for et levelig klima. Samfunnsøkonomifaget bidrar med analyse av hva som er effektive virkemidler i klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt og hvordan effektive klimaavtaler bør designes. Statsvitenskap bidrar med analyse av normative og institusjonelle utfordringer knyttet til utforming av avtaleverket. Filosofi bidrar med forståelse av hva problemer knyttet til kollektiv handling består i. Filosofer studerer også kunnskapsteoretiske og etiske sider ved de klimapolitiske utfordringene. Vår etiske tenkning må utvides til å omfatte hensyn til framtidige generasjoner, til naturen generelt og andre arter enn vår egen. Spørsmål som har å gjøre med global rettferdighet opptar forskere fra alle de tre fagene. Filosofer diskuterer hva global rettferdighet innebærer. Statsvitere og økonomer er også opptatt av dette, og særlig opptatt av fordelingsspørsmål som melder seg når byrdene som er forbundet med klimapolitiske tiltak skal fordeles, og hvordan strid om fordeling av byrdene kan gjøre det vanskelig å få enighet om gode tiltak.  

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • Å ha kjennskap til kunnskapsteoretiske, etiske, økonomiske og politiske sider ved den utfordringen klimaendring stiller samfunnet overfor.
  • Å være i stand til å redegjøre for hvordan økonomi, filosofi og statsvitenskap kan hjelpe oss å forstå klimaproblemet og vanskene ved å løse det, og hvordan innsikter fra fagene gjensidig stryrker og utfykker hverandre.
  • Å ha evne til å engasjere seg kritisk og selvstendig i debatten om klimaendring og klimapolitikk slik den føres innenfor - og mellom - disse fagene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet for filosofi, politikk og økonomi.

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • En obligatorisk aktivitet som presenteres nærmere før semesterstart

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

En 4-timers avsluttende skriftlig hjemmeeksamen med inn- og utlevering i Inspera.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk