Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i Roma som arnested for noen av Europas viktigste idéhistoriske tradisjoner og strømninger.

Emnet vil være basert på lesning av både originalkilder og sekundærlitteratur. Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger eller felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse.

Ved å behandle utvalgte temaer vil emnet vise hvordan Roma har vært knyttet til sentrale problemområder innenfor kultur, politikk, religion og litteratur, samt arkitektur og kunst.

Det blir lagt stor vekt på den førmoderne perioden. Det blir også lagt vekt på å få fram alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger rundt temaene som behandles.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk ved Romas idéhistorie.
  • spesialisert innsikt i et avgrenset emne
  • forståelse for hvordan en by kan knyttes til idéhistoriske tematikker.
  • kyndighet i å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
  • evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

For å få tilgang til dette emnet må du ha søkt om og fått opptak til ROMA2020 – Roma – sted og symbol. Søknadsfrist for ROMA2020 er 11. juni via Søknadsweb.

Les mer om forkunnskapskrav, søknadsprosedyre og frister på emnesiden til ROMA2020 – Roma – sted og symbol

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Mimimum 60 studiepoeng må være avlagt semesteret før utreise.

Undervisning

Emnet er ment som et selvstendig komplement til studenter som tar ROMA2020 – Roma – sted og symbol i Roma.

Undervisning gis som veiledning fra emnelærer på idéhistorie.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave, omfang: 8-10 sider . Litteraturliste og evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt på semestersiden og i forbindelse med undervisningen.

Eksamen hentes ut i Canvas.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk