Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et ferdighetsbasert emne som bygger videre på ARA2010 - Arabisk D. Her fortsetter studiet av standardarabisk språk med vekt på grammatikkanalyse, høytlesing og å skrive og forstå arabiske tekster av ulike sjangre. Opplæring i arabiske dialekter kan bli videreført. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Studiet er krevende. Det forventes at du følger all undervisningen på emnet.

Hva lærer du?

Tyngden i undervisningen ligger fortsatt på leseforståelse, høytlesning og å videreutvikle skriveferdigheter.

Etter å ha fullført ARA3010 forventes du å:

  • Ha styrket dine muntlige ferdigheter til å føre en samtale tilsvarende nivå "upper intermediate/Advanced low" (CEFR B1, B2).
  • Kunne lese og forstå tekster på standardarabisk med innviklede setningsstrukturer, tilsvarende nivå "upper intermediate/Advanced low" (CEFR B1, B2)., ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
  • Ha utviklet ferdigheter i høytlesing og oversettelse av tekster innenfor ulike genre.
  • Kunne gjøre en grammatisk analyse basert på kunnskaper tilsvarende grammatikken i pensumbøkene.
  • Kunne skrive på standardarabisk om et emne knyttet til pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2010 - Arabisk D

Overlappende emner

10 poeng overlapp mot ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningstilbudet utgjør 6 timer i uken. Det forventes aktiv deltakelse i timene i form av samtaler, presentasjoner, produksjon av fri tekst på arabisk, deltakelse i diskusjoner, lesing og andre øvelser. Emnet forutsetter at studentene arbeider med oppgaver minst 3 timer daglig i tillegg til undervisningen.

Undervisningsspråk er norsk, arabisk og engelsk.

Al-kitaab fii Ta'alum al-'Arabia bok 2, andre utgave vil bli brukt som lærebok i tillegg til romanen "saag el bambo" og diverse annet materiale.

Krav til fremmøte og obligatoriske aktiviteter:

  • Minst 80 % fremmøte. Ved fravær grunnet sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten innen 3 dager etter at du er tilbake. Mister du timer må du selv sørge for å ta igjen hjemmelekser og det som blir gjennomgått i timene.
  • Delta på minst 70% av de muntlige oppgavene som er en del av undervisningen. 
  • Levere minst 70 % av de skriftlige oppgavene som gis i løpet av semesteret.
  • Det gis ingen fritak fra de obligatoriske aktivitetene, hverken fra oppgaver eller fra 80% oppmøte.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte (lenke til https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html).

Eksamen

Før du kan avlegge avsluttende skriftlig eksamen ved UiO, må du ha bestått de obligatoriske aktivitetene (Se under Undervisning.)

Eksamen for våren 2019:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil blant annet inneholde lytteprøve, testing av ordforråd og grammatikk, samt å skrive en sammenhengende tekst på arabisk.

Eksamen skal besvares på arabisk, mens deler kan besvares på norsk (ev. et annet skandinavisk språk eller engelsk).

Sensorveiledning våren 2019

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk