ARA3010 – Arabisk E

Kort om emnet

Dette emnet er et ferdighetsbasert emne som bygger videre på ARA2010 - Arabisk D. Her fortsetter studiet av standardarabisk språk med vekt på grammatikkanalyse, høytlesing og å skrive og forstå arabiske tekster av ulike sjangre. Opplæring i arabiske dialekter kan bli videreført. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Studiet er krevende. Det forventes at du følger all undervisningen på emnet.

Hva lærer du?

Tyngden i undervisningen ligger fortsatt på leseforståelse, høytlesning og å videreutvikle skriveferdigheter.

Etter å ha fullført ARA3010 forventes du å:

 • Ha styrket dine muntlige ferdigheter til å føre en samtale tilsvarende nivå "intermediate" (CEFR B1).
 • Kunne lese og forstå tekster på standardarabisk med innviklede setningsstrukturer, tilsvarende nivå "upper intermediate" (CEFR B2), ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
 • Ha utviklet ferdigheter i høytlesing og oversettelse av tekster innenfor ulike genre.
 • Kunne gjøre en grammatisk analyse basert på kunnskaper tilsvarende grammatikken i pensumbøkene.
 • Kunne skrive på standardarabisk om et emne knyttet til pensum.

Undervisning

Undervisningstilbudet utgjør 6(?)  timer i uken. Det forventes aktiv deltakelse i timene i form av samtaler, presentasjoner, produksjon av fri tekst på arabisk, deltakelse i diskusjoner, lesing og andre øvelser. Emnet forutsetter at studentene arbeider med oppgaver minst 3 timer daglig i tillegg til undervisningen.

Undervisningsspråk er norsk, arabisk og engelsk.

Krav til fremmøte og obligatoriske aktiviteter:

 • Minst 80 % fremmøte. Ved fravær grunnet sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten innen 3 dager etter at du er tilbake. Mister du timer må du selv sørge for å ta igjen hjemmelekser og det som blir gjennomgått i timene.
 • Bestå 2 obligatorisk prøver i løpet av semesteret.
 • Levere minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.
 • Det gis ingen fritak fra de obligatoriske aktivitetene, hverken fra oppgaver eller fra 80% oppmøte.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Før du kan avlegge avsluttende muntlig og skriftlig eksamen ved UiO, må du ha:

 • deltatt i minst 80 % av undervisningen på de obligatoriske språkkursene i utlandet.
 • deltatt i minst 80 % av undervisningen ved UiO i høstsemesteret.
 • levert minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.
 • fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten ved UiO (se under undervisning)

Eksamen for høsten 2018:

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Eksamen vil blant annet inneholde lytteprøve, testing av ordforråd og grammatikk, samt å skrive en sammenhengende tekst på arabisk.

Deler av eksamen skal besvares på arabisk, mens deler kan besvares på norsk (ev. et annet skandinavisk språk eller engelsk). Hvilke deler som skal besvares på arabisk vil fremgå av oppgaveteksten.

I etterkant av den skriftlige prøven blir det holdt en muntlig prøve.

Skriftlig eksamen må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til muntlig eksamen. Den skriftlige prøven teller 70% og den muntlige 30% av endelig eksamenskarakter.

Både den muntlige og den skriftlige prøven skal være bestått for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk