Dette emnet er nedlagt

FASS4363 – Fordypning i afrikansk frankofon litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet setter afrikansk frankofon litteratur inn i en historisk og samfunnsmessig ramme. Det vil bli arbeidet med hovedverk innen afrikansk litteratur fra frankofone land i Afrika sør for Sahara. Verkene vil være representative for forskjellige perioder, særlig antikolonialismen (1950-årene) og postkolonialismen (etter 1960) samt kvinnelitteratur (fra 1975 til i dag).

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg ferdigheter i å lese franskspråklige litterære verk av høy kvalitet. De skal lære å se dem i sammenheng med afrikanske samfunnsforhold i fortid og nåtid, og kunne sette dem inn både i en tradisjonell, afrikansk fortellertradisjon og i moderne franske og vestlige litterære strømninger. Gjennom fortellernes stemmer og valg av tema får de kulturkompetanse på Vest- og Sentral-Afrika før, under og etter kolonitiden. Studentene skal også oppøve sin evne til litterær fortolkning, til å finne relevant sekundærlitteratur både om verk og samfunn, og til å uttrykke seg konsist og akademisk på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på et relevant masterprogram. Emnet er primært rettet mot studenter på Studieretning for det frankofone Afrika i Asiatiske og afrikanske studier, men hvis det er plass, vil seminaret være åpent også for andre masterstudenter.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på innføringskurset FASS2361 – Afrikansk frankofon litteratur (nedlagt), som legger vekt på negritude-bevegelsen i 1930 og -40-årene. Det vil være en fordel å ha tatt FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (nedlagt) og FRA2503 – Frankrike som kolonimakt - kolonisering og avkolonisering (nedlagt), samt forskjellige emner i fransk litteratur.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner, mellomfag og storfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret, med 10 dobbelttimer fordelt på forelesninger og seminar.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det leveres en semesteroppgave på 8-10 sider (18400-23000 anslag uten mellomrom, uten forside og uten bibliografi). Temaet blir fastsatt i samarbeid med emneansvarlig lærer. Det skal presenteres muntlig på fransk (ca. 15 min.) sammen med et 1-2 siders støtteark før oppgaven kan leveres. Oppgaven skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering V08

Annet

Emnet inngår som et obligatorisk emne ved masterprogrammet i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), studieretning HFM2-AAS002.

Informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Tilbudt for siste gang vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Tilbudt for siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Fransk