Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Japansk B viderefører innføringen i grunnleggende moderne japansk på begynnernivå for studenter som har avlagt JAP1010 – Japansk A. Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig. I tillegg fortsetter opplæringen i syntaktisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

 • ha enkel oversikt over grunnstruktur og grammatikk i moderne japansk
 • lære å gjenkjenne, lese og skrive omkring 85 nye kinesiske tegn og 380 nye ord/uttrykk
 • klare å føre nokså enkle samtaler, og å lese nokså enkle tekster
 • være i stand til å bestå nivå N5 i JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1110 – Japansk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen utgjør 6 timer per uke i 14 uker og består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt gruppeundervisninger med muntlige og skriftlige øvelser. I tillegg til pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Canvas-rom.

Japansk-studiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. I tillegg til undervisningen må du være innstilt på halvannen times selvstudium per arbeidsdag (gjennomgang av grammatikk, tekster og muntlige- og skriftlige øvelser).

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til 67 av 84 undervisningstimer
 • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn
 • Bestå en av to kvalifiseringsprøver

Godkjent obligatorisk oppmøte og oppgaveinnlevering er gyldig på permanent basis. Godkjent obligatorisk kvalifiseringsprøve er kun gyldig i ett semester. Dersom du tar emnet på nytt må du bestå en av to obligatoriske kvalifiseringsprøver det semesteret du skal opp til eksamen. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 2-timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen. Hjemmeeksamen teller 70 % av den samlede karakteren, og du vil bli testet i følgende:

 1. Leseferdighet
 2. Kanji/Gloser
 3. Grammatikk
 4. Skriveferdighet

Muntlig eksamen teller 30 % av den samlede karakteren.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Sensorveiledning

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på japansk, skal eksamensbesvarelsen normalt skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnerapport våren 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk