Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under utfasing. Undervisning i emnet ble siste gang tilbudt høsten 2016. Emnet erstattes fra og med høsten 2017 av emnene JAP1010 – Japansk A og JAP1020 – Japansk B. Studenter som tidligere har tatt emnet og ønsker å ta opp eksamen kan ta eksamen siste gang høsten 2017. Ta kontakt med studiekonsulenten for japansk med Japan-studier dersom du ønsker å ta opp eksamen høsten 2017.

 

Japansk 1 er en introduksjon til moderne japansk språk. Emnet gir en innføring i alle de fire grunnleggende språkferdighetene, lytting, snakking, lesing og skriving, men hovedvekten ligger på grammatikk og lesing. Emnet må ses i sammenheng med JAP1120 – Japansk 2 (nedlagt), som fortsetter gjennomgangen av grunnleggende grammatikk og skrift.

Selv om alle språk krever gode studievaner og utholdenhet, gjelder dette i særlig grad for japansk. For det første er grammatikken helt forskjellig fra europeiske språk. I tillegg opererer man på japansk med fire alfabeter:

 • Hiragana (hovedalfabetet)
 • Katakana (brukes for ord adoptert fra Vesten)
 • Kanji (kinesiske tegn)
 • Romaji (det romanske alfabetet)

Hva lærer du?

Gjennom å ta dette emnet, vil du:

 • ha lært å lese og skrive Hiragana, Katakana, ca. 145 Kanji og Romaji (og du vil beherske ca. 850 ord).
 • være i stand til å føre en enkel samtale på japansk.
 • mestre den grunnleggende grammatikken til moderne japansk.
 • skrive svært/nokså enkle tekster på japansk

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse.

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Undervisning

OBS! Undervisning i emnet ble siste gang tilbudt høsten 2016.

Undervisningen utgjør 11 timer per uke i 13-14 uker og består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt gruppeundervisning med muntlige og skriftlige øvelser. I tillegg til det som er oppgitt i pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Fronter-rom.

Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 % av undervisningen.

Japanskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. I tillegg til undervisningen må du være innstilt på ca. 4 timers selvstudium per arbeidsdag (gjennomgang av grammatikk, tekster og skriftlige øvelser).

For å få avlegge eksamen i emnet, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten, som består av minst 80 % oppmøte til undervisningen, ukentlig oppgaveinnlevering samt to interne prøver. Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn og minst én av de to interne prøvene må være godkjent for at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske prøver er kun gyldige i ett semester. Øvrig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet (oppmøte og oppgaveinnlevering) er gyldig på permanent basis.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Eksamen består av en muntlig eksamen og en 4 timers skriftlig skoleeksamen. Skriftlig eksamen teller 80 % og du vil bli testet i følgende:

 1. Leseferdighet
 2. Grammatikk
 3. Skriveferdighet

Muntlig eksamen teller 20 %.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på japansk, skal eksamensbesvarelsen normalt skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2011

Periodisk evaluering høsten 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk