Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinesisk A er et første møte med det språket i verden som har flest morsmålstalere, mandarinkinesisk. Dette er hovedspråket i Kina, Taiwan og mange andre etnisk kinesiske samfunn (men ikke i for eksempel Hongkong, der hovedspråket er kantonesisk).

Hovedvekten i undervisningen ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig.

Emnet omfatter også teoretisk kunnskap om grammatikk, uttale/transkripsjon, kinesiske tegn, dialektforhold og språkhistorie.

Kinesiske tegn undervises i sin forenklede form (som er standard i blant annet Kina og Singapore), ikke i sin tradisjonelle form (som er standard i Hongkong og Taiwan).

Kinesiskstudiet krever jevn og god studieinnsats. God uttale kommer først som følge av iherdig øvelse. Grammatikken er ikke komplisert, men svært ulik vår egen. Tegnene er fascinerende, men læring av tegn og ordforråd forutsetter mye pugging.

Hva lærer du?

 • Den praktiske delen av emnet tar sikte på å lære studenten god uttale og grunnleggende beherskelse av transkripsjonssystemet Hanyu pinyin, i tillegg til omkring 250 kinesiske tegn og omtrent 500 ord og uttrykk, samt de vanligste setningsmønstrene.
 • Den teoretiske delen av emnet gir en innføring i kinesisk språkkunnskap.
 • Både den praktiske og den teoretiske delen av emnet vil gi studenten grunnleggende innsikt i kinesisk samfunn og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Det er begrenset opptak til KIN1010 - Kinesisk A. Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i grammatisk analyse.
Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIN1110 – Kinesisk 1 (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Den praktiske språkundervisningen går over til sammen 12 uker. Hver uke med praktisk språkundervisning omfatter:

 • innføring i nye setningsmønstre, ordforråd og kulturelle særtrekk
 • øvelse i par/grupper (inkludert dialoger og rollespill)
 • repetisjon (inkludert ukentlig quiz)
 • obligatoriske lekser omfatter oppgaver fra arbeidsbok og øvelser i å skrive kinesiske tegn
 • transkripsjonssystemet pinyin blir gjennomgått i den praktiske språkundervisningen, og det gis egne timer viet spesifikt til øving på uttale

Den teoretiske språkundervisningen går over til sammen 6 uker med 1 dobbelttime forelesning annenhver uke. Her gis en analytisk innføring i bl.a. kinesisk grammatikk, uttale og skrift, og språket plasseres historisk, geografisk og typologisk.

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 10 av 12 forelesninger (Forelesning 1)
  • 10 av 12 forelesninger (Forelesning 3)
  • 5 av 6 forelesninger i språkteori (Forelesning 2)
  • 30 av 36 gruppeseminarer
 • Bestå minst 80 prosent av hver av de følgende typer oppgaver, som gis fortløpende i den praktiske språkundervisningen:
  • dialoger/rollespill
  • quiz
  • oppgaver fra arbeidsbok
  • tegnøvelser
 • En kvalifiseringsprøve (midtveisprøve), som består av to deler. For å få godkjent oppgaven, må man ha minst 80 prosent riktig svar på del 1 og 60 prosent riktig svar på del 2.
  • Del 1 tester beherskelse av transkripsjonssystemet pinyin basert på diktat av kinesiske ord som skal transkriberes.
  • Del 2 tester beherskelse av kinesiske tegn fra de leksjoner som er gjennomgått i første del av semesteret.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4-timers digital skoleeksamen som tester studentenes ferdigheter i kinesisk grammatikk, språklige strukturer og vokabular, samt teoretiske kunnskaper om kinesisk språk. Den består av:

 • en praktisk del (oversettelse, flervalgspørsmål, skriftlige dialogøvelser m.m.), som teller 75 prosent av det samlede resultatet
 • en teoretisk del (stil), som teller 25 prosent av det samlede resultatet

Du må bestå begge deler for at eksamen som helhet skal være bestått.

Sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på kinesisk, skrives eksamensbesvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.