KULH1002 – Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På alle kanter er vi omgitt av fortid: gjennom fortellinger, fotografier, ritualer, bygninger og minnesmerker. Til stadighet vil Facebook eller Google minne oss på hva vi gjorde for et eller flere år siden. Fortider utgjør også en konstant kilde til konflikt. Hvordan skal 22. juli-minnesmerket se ut, for eksempel? Hvilken rolle skal muslimske fortider spille i norsk skole?

Dette emnet skal lære deg å forstå og analysere fortidene vi omgir oss med. Hvor kommer de fra? Hvordan er de overlevert? Hvilken funksjon har de i dagens samfunn? Emnet tilbyr begreper og analytiske verktøy for å diskutere utvalgte dagsaktuelle saker knyttet til fortolkninger og bruk av fortiden, for eksempel minnekultur, kollektivt minne, kulturarv og historiebevissthet.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt emnet skal

  • kunne identifisere ulike former for fortidsfortolkning og historiebruk
  • ha kunnskap om sentrale kulturhistoriske og kulturanalytiske begreper som tar for seg historiebruk og minnekultur
  • kunne analysere dagsaktuelle hendelser som viser bruk av fortiden i dag og forholde seg kritisk til virkemidler som tas i bruk
  • kunne presentere kunnskapen sin i form av korte tekster i ulike genre som kontekstualiserer, beskriver og drøfter begreper og aktuelle eksempler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen
 

Undervisningen foregår som en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet

Seminarer og ekskursjoner er obligatoriske og du må være tilstede på minimum 75% av disse. Oppgavene som du gjør i løpet av kurset baserer seg på ekskursjonene og arbeidet som foregår i seminarene.

Du skal skrive tre kortere oppgaver som skal ta utgangspunkt i dagsaktuelle spørsmål som velges for emnet det gjeldende semesteret. Disse oppgavene kan kreve at du må være fysisk tilstede på arrangementer eller utstillinger, foreta enklere kildesøk eller dokumentere fysiske objekter/ gjenstander. Det kan f.eks. være minnesmerker, museumsutstillinger, markeringer, historiefaglige debatter etc.

Du får kollektiv tilbakemelding i seminar på første og andre oppgave, og individuell tilbakemelding på siste oppgave. Alle oppgavene kan revideres etter tilbakemelding og leveres til endelig vurdering på slutten av semesteret.

Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en mappeinnlevering med tre oppgaver som tilsammen utgjør 9-10 sider normal tekst (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand) ekskl. referanseliste.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk