40-gruppe – Kulturhistorie (40KULH)

Om emnegruppen

Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Hvordan er sykdom blitt forklart? Hvorfor trodde folk på hekser og trolldom? Hvordan forholder vi oss til naturen og det naturlige? Hva betyr tingene vi omgir oss med for hvordan vi lever?

Faget er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen i faget dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder, og hvordan vi fortolker historie i dag. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Tradisjon, endring, innovasjon og spredning er kulturelle og historiske prosesser som studeres i faget. Faget arbeider i hovedsak med vestlig kultur i periodene fra ca. 1500 til i dag.

40-gruppen i kulturhistorie består av to obligatoriske 10-sp-emner som bygger på hverandre. I tillegg velger studenten 20sp tematiske emner fra listen nedenfor. Minst ett av disse emnen må være på 2000-nivå.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg en oversikt over sentrale kulturhistoriske problemstillinger og kunnskap om fagets forskningsperspektiver. De valgfrie emnene gir mulighet til å lære mer om bestemte tema som for eksempel fortelling, materiell kultur, byggeskikk eller forholdet mellom mennesker og dyr. Du kan også velge å spesialisere deg i en av to retninger ved å velge emner innen museologi og kulturarv eller europeisk kultur.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (20 sp):

Valgfrie emner (20 sp):

Minst 10 sp må være på 2000-nivå.

Ønsker du en spesialisering mot museologi og kulturarv velger du 20 sp blant følgende emner:

Ønsker du en spesialisering mot europeisk kultur velger du 20 sp blant følgende emner (minst 10 sp må være på 2000-nivå):

Du kan også velge blant disse emnene:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger