KULH2005 – Ritualstudier og feltarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ritualer er regelstyrte handlinger som kommuniserer noe til omverdenen. De viser hvordan mennesker strukturer livene sine i hverdag og til fest, hva som oppfattes som viktig å vise frem, og hvilke symboler og gjenstander som brukes i kommunikasjonen. Ritualer kan integrere og ekskludere grupper, både bekrefte og utfordre samfunnets normer og verdier, og fungere stabiliserende i kriser eller bidra til å skape dem. Kirkebryllup, russefeiring og Halloween er eksempler på rituell praksis som kommuniserer noe til omverdenen.

Emnet belyser ritualer i et kulturhistorisk perspektiv i en europeisk og nordisk kontekst. En sentral komponent i emnet er feltarbeid som metode. Gjennom studiet vil studentene få trening i å utføre observasjoner og foreta intervjuer i tilknytning til rituell praksis samt erfaring med å bearbeide og analysere eget innsamlet materiale.

Hva lærer du?

Studentene skal i løpet av emnet få:

  • grunnleggende kunnskap om og trening i feltarbeidsmetoder
  • forståelse av ritualers kulturelle, sosiale, politiske og religiøse rolle
  • kunnskap om sentrale ritualteorier og hvordan de kan anvendes til å analysere aktuelle og historiske eksempler på ritualer   
  • praksis i å samle inn et kildemateriale gjennom feltarbeid  
  • praksis i å presentere og problematisere eget innsamlet kildemateriale muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH1090 – Ritualer (nedlagt)

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.
 

Undervisning i emnet tilbys gjennom forelesninger, seminarer og individuell veiledning.

Obligatorisk aktivitet

Seminarene er del av den obligatoriske undervisningsaktiviteten og krever minimum 75% oppmøte. Studentene skal foreta individuelle feltarbeid i løpet av emnet og dokumentere feltarbeidet som en kvalifiseringsoppgave. Dokumentasjonen kan bestå av et feltarbeidsnotat basert på observasjoner og evt. lydopptak av intervju(er). Godkjente kvalifiseringsoppgaver gir adgang til å gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Feltarbeidsmaterialet som samles inn brukes til å formulere ett eller flere forskningsspørsmål som danner grunnlag for avsluttende eksamen i emnet. I dette arbeidet gis det individuell veiledning.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Slik søker du om gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte. 

Eksamen

Eksamen består av en muntlig presentasjon på 20 minutter i slutten av semesteret. Den muntlige presentasjonen skal støttes av en digital presentasjon som leveres i forkant.

For å kunne gå opp til eksamen må både kvalifiseringsoppgaven og den digitale presentasjonen være levert til gjeldene frister.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høsten 2020

Eksamen

Hver høst

Eksamen første gang høsten 2020

Undervisningsspråk

Norsk