KULH2007 – Kulturarv: historie og kritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva har Rondaneutsikten, ost, Taj Mahal og kvenskspråklige festivaler til felles? Å utnevne noe til kulturarv er med på å forvandle objektene fra helt vanlige ting eller praksiser til viktige symbolske gjenstander. Vi betrakter og forholder oss til dem på nye måter.

Kulturarv presenteres i dag gjerne som noe verdifullt, noe vi må bevare, verne, vise frem. Kulturarv kan brukes for å beskrive gjenstander, steder eller praksiser som fortelling, ritualer og håndtverkstradisjoner. Kulturarv er også gjenstand for identitetspolitikk, minnepolitikk og som mål i krig. Når begrepet går over fra å være et analytisk begrep til å være del av forvaltning og politikk, blir det straks tydelig at det er mange rammer, lover og konvensjoner som styrer hva som kan bli kulturarv – og på hvilken måte det kan bli det.

Er kulturarv en ressurs, et mål eller et middel? Hvilke verdier tilskrives kulturarven og på hvilken måte er kulturarv viktig? Og hvordan er andre begrep som kulturminnevern og verdensarv knyttet til kulturarv? Dette emnet gir en innføring i kritiske kulturarvsstudier og retter søkelys mot kulturarv som en samtidskonstruksjon. Forskningsfeltet dreier fokus over fra spørsmålet om hva kulturarv er, til hva kulturarv gjør. Eksempelvis gjør emnets historiske perspektiv det mulig å se vår egen tids vernearbeid i et kritisk lys. Det vil si en tilnærming til kulturarv som noe som i liten grad handler om fortid som sådan, men snarere om vårt forhold til fortiden.

Emnet gir kompetanse for arbeid i museums- og kulturminnevernssektoren.

Hva lærer du?

Studentene vil få kjennskap til

  • sentrale problemstillinger innen kritiske kulturarvsstudier
  • sentrale aktører på kulturarvfeltet
  • hvordan kulturminnevern formes av skiftende historieoppfatninger
  • lære å se sammenhenger mellom norsk og internasjonal kulturarvsproduksjon
  • erfaring med prosjektgruppearbeid og øvelse i utredningsgenre som rapportskriving
  • utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

Et prosjektarbeid i grupper à 4-5 studenter som skal presenteres muntlig (ca 15-20 min.) og som studentene må få godkjent for å gå opp til eksamen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et aktuelt dilemma på kulturarvsfeltet.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave (prosjektrapport) på 10 sider (2300 tegn per side) ekskl. referanseliste. Oppgaven besvares basert på et selvvalgt aktuelt case-materiale hvor relevant pensum aktualiseres.

Tidligere oppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Emnet går uregelmessig

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk