Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Menneskelig kommunikasjon foregår ofte i form av fortellinger. Kulturhistoriske fortellerstudier fokuserer på fortellingenes sosiale og kulturelle forankring og fortolkninger. Fortellinger er fortolkninger, formidlet gjennom hverdagsanektdoter til de store fortellingene om nasjoners og siviliasjoners tilblivelse og utvikling.

Sentralt i det kulturhistoriske studiet av fortellinger er spørsmål om hvordan fortellinger reproduserer og/eller omfortolker verdensbilder og sosiale strukturer, og hvordan de reflekterer menneskers oppfatninger av egen tilværelse i ulike situasjoner og formidlingssammenhenger. Fortellinger kan ofte knyttes til bestemte motivkretser, de ”handler om noe”. Fortellinger har også sine særpregde former, eller genre, som legger føringer både på hvordan de fremføres og hvordan de forstås.

Et spesifikt kulturhistorisk studium av fortellinger er også opptatt av historiske endringer: hvordan motiver i traderingen kan bevege seg på tvers av genre og medier, og hvordan fortellinger og motiver kan opptre i ulike genre nye historiske kontekster og tillegges nye meningslag og kulturelle verdier. Faglige stikkord er narrativitet, mentalitet og tidsforståelse.

Hva lærer du?

Du lærer

● om teoridannelse rundt fortellingers historiske og kulturelle funksjoner
● å bruke begreper til å analysere fortellinger
● å analysere fortellinger med henblikk på de sosiale sammenhengene de inngår i
● om ulike fortellergenre som myte, fabel, eventyr, sagn og ballade
● om den ideologiske bruken i ”store fortellinger” om nasjoners og kulturers historie

Ved å delta i undervisningen vil du

● utvikle evnen til å formidle kunnskap gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner

●få trening i å arbeide produktivt i team gjennom gruppearbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 – Europas kulturhistorie Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper KULH1070 Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag og KULH1080 Fortelling og kultur – Norden Studenter som har avlagt eksamen i ett av disse emnene vil få 10 studiepoengs uttelling for emnet KULH2070.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (14 dblt.) og seminarer (2 dblt.). Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen. Det betyr også at du arbeider på egenhånd og i grupper i tillegg til undervisningen. Underveis skal studentene levere 1-2 korte arbeider, i tillegg til semesteroppgaven.

Du får individuell veiledning på semesteroppgaven.

Kvalifiseringsoppgaven er en muntlig fremføring som studentene jobber med i grupper. Her skal gruppen levere et notat.

Alle skriftlige arbeider leveres i Fronter etter oppsatt plan.
Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan før semesterstart.

Se Retningslinger for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast, samt andre skriftlige oppgaver, må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen. Den muntlige fremføringen i grupper må også være godkjent.

Emnet vurderes med en semesteroppgave på ca. 15 sider (ca 2300 tegn pr. side). Oppgaven gis ved semesterstart og studentene jobber med denne gjennom hele semesteret.

Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering KULH2070

Periodisk evaluering høst 08

Periodisk evaluering høst 09

Annet

Emnet inngår i 80-gruppene i kulturhistorie, 80KULTH og 80KULH2 , samt 40KULH1

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet gikk siste gang høst 2014. Erstattes av KULH2071

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk