MUSKUL4590 – Masteroppgave i museologi og kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skal vise gode kunnskaper om forskningsfeltet og bidra til det. Arbeidet utføres under veiledning og etter vitenskapelige prinsipper. Den teoretiske og metodiske kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiet, skal tas i bruk i undersøkelsen av et avgrenset materiale.

Oppgaven kan være av teoretisk/metodisk art, basert på feltarbeid, tekst- eller kildestudium. Du bør tenke på oppgaven fra du begynner på studiet, men skrivingen av oppgaven vil foregå i det siste semestret av masterløpet. Omfanget skal være på 40–50 sider med omtrent 2300 anslag per side.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven vil du få ferdigheter i argumenterende, kildekritisk og problemorientert forskningsarbeid. Det vil gi innsikt i hvordan kunnskap skapes, og du vil lære å bedømme dine egne ferdigheter og reflektere etisk og kritisk. En viktig side ved masteroppgaven er å lære og beherske språket og den akademiske sjangeren. Du vil også få trening i å presentere og legge fram forskning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak på masterprogramet Museologi og kulturarvstudier. Obligatoriske emner på programmet må være bestått før eksamen i MUSKUL4590 kan avlegges.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet Museologi og kulturavstudier

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • 5 seminarer 
  • Veiledning

Veiledning er obligatorisk og gis som inntil syv individuelle kontakttimer og som gruppeveileding i seminarform.

Eksamen

Emnet vurderes gjennom en skriftlig masteroppgave på 40–50 sider (á ca. 2300 tegn uten mellomrom), samt en muntlig eksamen som dreier seg om oppgaven.

Eksamenskommisjonen består av en ekstern og en intern sensor (som ikke har vært studentens veileder).

Frist for innlevering:
Vårsemester 1. juni, høstsemester 1. desember

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk