Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva regnes som hellig? Hvordan og hvorfor endrer en religion seg over tid? Hva betyr en myte, og hva mener vi med tabu? Og hva kjennetegner forholdet mellom religion og samfunn?

På dette emnet ser vi på religion som en type meningssystem som har en viktig funksjon for enkeltindivider og samfunn. Om religion er bra eller ikke; sann eller falsk tar vi ikke stilling til, men nærmer oss religion som et historisk faktum.

Emnet gir en innføring i faghistorie, analytiske begreper og metodiske tilnærminger. Vi tar opp sentrale teorier og problemstillinger som har formet studiet av religion, og ser på forholdet mellom religion og samfunn; hvordan religioner oppstår; hvem som har rett til å tolke hellige tekster, og utforme religiøs tro og praksis. Teorier om religiøse endringsprosesser står sentralt, samt kritiske perspektiver på religiøs makt og autoritet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • ha kunnskap om sentrale begreper og teorier i studiet av religion
  • kunne forklare sammenhengen mellom fagets teoriutvikling og historiske kontekst
  • ha evne til kritisk bruk av religionshistoriske teorier og begreper
  • kunne sammenligne ulike tolkninger av religiøse fenomener på en kritisk måte
  • ha et reflektert forhold til religionshistorisk kildemateriale
  • ha kjennskap til metodiske utfordringer i analysen av religionshistorisk kildemateriale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Sentrale sider ved pensumlitteraturen blir forklart på forelesningene. På seminarene trener vi på oppgaveløsning. Som ytterligere hjelp til arbeidet med emnet legges det opp til kollokviegrupper. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til første forelesning og minst 5 av 7 seminarer
  • Muntlige oppgaver i tilknytning til disse seminane
  • En skriftlig kvalifiseringsoppgave

Detaljert informasjon om de obligatoriske aktivitetene vil bli gitt i undervisningen ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må ha gjennomført og fått godkjent obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport REL1001 høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk