Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan oppstod religion? Hvordan og hvorfor endrer religioner seg over tid? Hva er en myte, et symbol, et ritual, og religiøse opplevelser? Hvem har rett til å tolke hellige tekster og utforme religiøs tro og praksis? Hva menes med tabu? Hvordan blir noen tekster hellige mens andre ikke gjør det? Hvordan blir religiøs autoritet til og hvordan blir den borte? Hva kjennetegner forholdet mellom religion, kultur, samfunn og politikk?

På dette emnet ser vi på religion som en type meningssystem som har en viktige  funksjoner for enkeltindivider og samfunn. Om religion er bra eller ikke; sann eller falsk tar vi ikke stilling til, men nærmer oss religion som et historisk og kulturelt faktum.

Emnet gir en innføring i religionsvitenskapens faghistorie, analytiske begreper og metodiske tilnærminger. Vi tar opp sentrale teorier og problemstillinger som har formet studiet av religionsvitenskap som disiplin, og ser på forholdet mellom religion og samfunn; Teorier om religiøse endringsprosesser står sentralt, samt kritiske perspektiver på religiøs erfaring, makt og autoritet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • ha kunnskap om sentrale begreper og teorier i religionsvitenskap
  • kunne forklare sammenhengen mellom fagets teoriutvikling og historiske kontekst
  • ha evne til kritisk bruk av religionsvitenskapelige teorier og begreper
  • kunne sammenligne ulike tolkninger av religiøse fenomener på en kritisk måte
  • ha et reflektert forhold til kildemateriale
  • ha kjennskap til metodiske utfordringer i analysen av religionshistorisk kildemateriale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligionene.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen gis i form av:

  • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 9 forelesninger. Sentrale sider ved pensumlitteraturen blir forklart på forelesningene.
  • Seminarer: Det blir gitt 7 dobbelttimer seminarundervisning der vi særlig trener på oppgaveløsninger.

Mer informasjon om undervisningsopplegget blir gitt ved semesterstart

 

Obligatorisk aktivitet

  • En skriftlig kvalifiseringsoppgave (1000 ord)

Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital hjemmeeksamen, 4 timer. 

Du må ha gjennomført og fått godkjent obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport REL1001 høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk