Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kristendommen begynte sin historie som en ”nyreligiøs” sekt i det romerske imperiet, men har i løpet av snart 2000 år blitt den folkerikeste av de store verdensreligionene. Kurset gir en grundig historisk innføring i kristendommens formative fase og følger videre tradisjonen frem til i dag, både i et europeisk og et globalt perspektiv. Pensumslitteraturen tematiserer religiøs praksis og trosforestillinger og tar opp spørsmål om religionens rolle under ulike samfunnsforhold. Det legges vekt på å ta opp alle de tre hovedretninger i kristendommen: den ortodokse, den katolske og den protestantiske tradisjon, inklusiv den raskt voksende karismatiske bevegelsen.

Hva lærer du?

Ved å følge emnet vil du kunne få inngående kjenneskap til kristendommens historie, knyttet til sentrale elementer både i troslære og i religiøs praksis. Som ledd i en religionshistorisk 60- eller 80-gruppe kan emnet knyttes til religions- og livssynsundervisning i grunn- og videregående skole, men det gir også gode forutsetninger for ulike typer arbeid knyttet til annen kunnskaps- og kulturformidling.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar, dersom det er ledig kapasitet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med KRIS1001 – Kristendommen: Historisk innføring (nedlagt).

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette
emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport V08 REL1010

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2008, men erstattes av REL2210 Kristendommen

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2008, men erstattes av REL2210 Kristendommen

Undervisningsspråk

Norsk