Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tyrkisk B viderefører innføringen i moderne Tyrkia-tyrkisk for studenter som har avlagt eksamen i TYR1010 - Tyrkisk A. Hovedvekten ligger på grammatikk og beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig. I tillegg vil det bli gjennomgått noe mer kompliserte morfologiske og syntaktiske strukturer.

Hva lærer du?

  • Oversikt over grunnstruktur og grammatikk i moderne tyrkisk
  • Utvidet ordforråd i moderne tyrkisk
  • Å føre enkle samtaler
  • Lese og forstå korte tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYR1010 – Tyrkisk A eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYR1110 – Tyrkisk 1

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger, på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.

Det gis 5 timer undervisningen i uken over 12 uker som består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av korte tekster, samt muntlige og skriftlige øvelser.

I tillegg til pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Canvas-rom.

Tyrkisk-studiet krever jevn og god studieinnsats og selvstudium. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk oppmøte til minst 18 av 24 seminarer
  • Minst 10 av de 12 ukentlige oppgavene må være levert inn
  • Bestå en av to kvalifiseringsprøver for å gå opp til eksamen. Det er obligatorisk oppmøte til begge kvalifiseringsprøvene.

Dato for de obligatoriske prøvene vil bli fastsatt i begynnelsen av semesteret.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Skoleeksamen, 4 timer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og tyrkisk