Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av og påbygging på TYR1120, og fortsetter studiet av moderne tyrkisk skriftspråk, talemål, språkstruktur og grammatikk.

Utenlandsopphold

Emnet starter med et utenlandsopphold med deltakelse i språkkurs ved Boğaziçi Universitetet i Istanbul. Dette er et intensivt språkkurs, med tyrkisk som fremmedspråk, som varer i 7 uker i løpet av sommeren. For sommeren 2019 strekker undervisningen seg fra 20. juni til 6. august. Tuiton fee er 4150  USD og de to betalingsfristene er 6. mai  ( 1500 USD) og 4. juni (2650 USD). Søknadsfrist er 4. mars 2019. 
Se: https://tlcp.boun.edu.tr/node/21 

Dette språk og kulturprogrammet er en integrert del av emnet TYR2110. Etter sommerkurset fortsetter undervisningen ved IKOS og studentene avlegger eksamen her ved UiO. Undervisningen på høsten består av øvelser og lesing av forholdsvis avanserte tekster, som også øker studentens bevissthet rundt samfunnsmessige og kulturelle aspekter.

Dersom du ikke drar på utenlandsopphold, kreves det en større del av selvstudium.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum forventes du å :

  • Ha blitt fortrolig med mer innviklede setningsstrukturer.
  • Kunne føre en samtale på middels/middels høyt nivå,
  • Kunne lese skjønnlitterære tekster og sakprosa på et forholdsvis avansert nivå og forstå dem innenfor den litteraturhistoriske og samfunnsmessige sammenhengen de er skrevet i

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TYR1110 – Tyrkisk 1 og TYR1120 – Tyrkisk 2

Undervisning

Undervisningen ved UiO består av 8 timer seminar per uke. Undervisningen er av 11 ukers varighet. Det er ikke obligatorisk å møte til undervisningen, men det er sterkt anbefalt.

Obligatorisk aktivitet

1) Innlevering av et selvstendig arbeid innen gitte frister. Mer informasjon gis ved studiestart. Studenter som reiser på utenlandsopphold i Tyrkia 2019 er fritatt fra denne aktiviteten.

2) Innlevering av en obligatoriskoppgave om et grammatisk eller språkvitenskapelig emne. Frist for innlevering og annen informasjon publiseres i Canvas.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Se HFs retningslinjer for obligatorisk aktivitet

Eksamen

Obligatorisk aktivitet må være godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen. Se under Undervisning.

Eksamen består av:

En skriftlig skoleeksamen på 4 timer og en muntlig prøve.

Den skriftlige delen består av tre deler. Alle tre delene må bestås for at for å bestå eksamen.

Karakterberegning:

Bare studenter som har bestått skriftlig prøve kan framstille seg til muntlig prøve.

For endelig karakter teller den skriftlige prøven 50 % og den muntlige prøven 50 %.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Tyrkisk-norsk, norsk-tyrkisk ordbok tillatt på skriftlig eksamen. Kun papirutgave.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, kan eksamensbesvarelsene skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

TYR2110 periodisk evaluering H08

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter. Det vil bli opprettet nye emner på 10 studiepoeng i tyrkisk språk som vil overlappe med de gamle emnene. 

Undervisningsspråk

Norsk