Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av studiet i tyrkisk ved lesning av eldre og avanserte tekster samt innføring i turkologi som vitenskap.

Hva lærer du?

Etter å ha fulgt undervisningen og bestått eksamen forventes du å

  • ha blitt fortrolig med vanskelige setningsstrukturer og eldre tyrkisk språk
  • ha oppnådd et kunnskapsnivå som vil kunne være til nytte i videre studier
  • ha opparbeidet deg et godt grunnlag for videre å bruke tyrkiske kilder også i andre fagstudier, samt for bl.a. å gjøre feltarbeid i Tyrkia

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TYR1110 – Tyrkisk 1, TYR1120 – Tyrkisk 2 og TYR2110 – Tyrkisk 3.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis avansert undervisning i tekstbasert språk og grammatikk som en fortsettelse av emnet TYR 2110. Undervisningen gis i form av forelesninger og gruppeundervisning gjennom semesteret. Tyrkiskstudiet krever jevn og god studieinnsats.

I tillegg til undervisningen oppfordres studentene til å samarbeide gjennom kollokvier, da dette gir god faglig uttelling.

Obligatorisk aktivitet:

Studentene skriver en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i løpet av semesteret.

Kvalifiseringsoppgaven er en oversettelsesoppgave på ca. 4 siders omfang.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er kun gyldig inneværende semester.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (se under Undervisning).

Skriftlig eksamen, 6 timer.

A. Oversettelse av en tyrkisk tekst fra pensum.

B. Besvarelse av grammatiske og andre spørsmål i tilknytning til teksten.

C. Oversettelse av en ukjent moderne tyrkisk tekst til norsk eller en norsk tekst til tyrkisk. Hvilken retning oversettelsen skal være blir kunngjort 3 uker før eksamen.

Muntlig eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Bruk av ordbok er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (ev. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Alle enkdeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C samt muntlig eksamen, må bestås. Skriftlig eksamen teller 70 % og muntlig eksamen 30 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2013

Eksamen

Annenhver vår fra 2013

Undervisningsspråk

Norsk