REL4991 – Masteroppgave i religionsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et originalt og selvstendig forskningsarbeid som skal vise gode kunnskaper om - og bidra til - det religionsvitenskapelige forskningsfeltet.

Tema for oppgaven utarbeider du i samråd med kontaktperson/veileder allerede i første semester på emnet REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen.

Hele tredje og fjerde semester er satt av til arbeidet med masteroppgaven.

Oppgaven skal være av teoretisk/metodisk art, eller være en undersøkelse basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Du skal anvende den teoretiske og metodiske kunnskapen du har opparbeidet deg i løpet av masterstudiet.

Oppgaven skal ha et omfang på 80 - 100 sider, med ca. 2300 anslag per side.

Her finner du praktisk informasjon om gjennomføringen av masterstudiet og masteroppgaven ved IKOS.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført masteroppgaven skal du kunne

  • planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • foreta faglige vurderinger basert på oppdatert kunnskap om religionshistorisk forskning generelt og ditt forskningsfelt spesielt
  • foreta begrunnede og kritiske valg av teori og metode
  • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri i eget forskningsarbeid
  • formidle egne forskningsresultater skriftlig og muntlig på en konsis og systematisk måte
  • anvende din kunnskap om det religionshistoriske fagfeltet på en selvstendig og begrunnet måte  

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Masteroppgaven krever opptak til masterstudiet i religionsvitenskap. Du må ha avsluttet alle andre emner på masternivå før du leverer oppgaven.

Følgende to emner er obligatoriske for å kunne levere masteroppgaven:

Undervisning

Tredje og fjerde semester er satt av til arbeidet med masteroppgaven, men du vil begynne å jobbe med temavalg og problemstilling allerede i starten av første semester (REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen), og arbeide direkte eller indirekte med oppgaven gjennom hele masterstudiet: Første semester gjennom REL4001 – Religionsvitenskapelig teori og metode, deretter valgfrie emner knyttet til tema for masteroppgaven i andre semester.

Du har krav på inntil 15 timer individuelle veiledningsmøter med veilederen. Veiledning er en obligatorisk aktivitet for å kunne levere masteroppgaven.

Du får tildelt veileder i starten av andre semester, på grunnlag av prosjektbeskrivelsen du skriver i første semester.

Du og din veileder signerer en veiledningsavtale, og veiledningsforholdet følger disse retningslinjene.

I tredje eller fjerde semester er det obligatorisk deltagelse på masterseminarer, hvor du skal legge frem skriftlige utkast til et kapittel, samt opponere på utkast skrevet av dine medstudenter. Timeplanen finner du på semestersiden.

Eksamen

Masteroppgave på 60 studiepoeng. Oppgaven blir vurdert av en intern faglærer på religionsvitenskap som ikke har vært involvert i veiledning av oppgaven, og en ekstern sensor fra en utdanningsinstitusjon utenfor UiO.

Den endelige karakteren blir fastsatt etter en muntlig eksamen hvor oppgaven diskuteres, og du får anledning til å oppklare uklarheter.

Du vil få beskjed om dato for muntlig eksamen etter at du har levert den skriftlige oppgaven.

Frist for innlevering er 1.juni i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret.

Informasjon om innlevering av masteroppgaver ved IKOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Nyttig informasjon for deg som går på master ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk