KLAR2102 – Klarspråklig metode - tekstforbedring og resultatmåling

Kort om emnet

Klarspråk dreier seg først og fremst om kommunikasjon mellom myndigheter og innbyggere, og foregår gjennom en rekke modaliteter. Skriftlig og muntlig verbalspråk står sentralt, men de er ikke de eneste. Også bilder, video, grafer, tabeller, layout og musikk kan være med å prege kvaliteten på kommunikasjonen. En innsats for klarspråk tar dessuten hensyn makt, myndighet og deltakelse blant de kommuniserende. Hvordan kan vi, i lys av denne brede forståelsen av klarspråk, planlegge og gjennomføre et klarspråkprosjekt, og hvordan kan vi evaluere prosjektet? Hvilke metodiske verktøy har vi for å vurdere om tekster er hensiktsmessige, og for å undersøke hvordan de blir oppfattet og anvendt av de kommuniserende?

 

Dette emnet gir en innføring i kvalitative og kvantitative metoder brukt i klarspråkprosjekter og klarspråkorientert forskning og setter studentene i stand til å identifisere forskningsspørsmål, utvikle og utforme et metodedesign, utvikle og bruke relevante metodiske verktøy og gjennomføre enkle undersøkelser. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og øvelser gir emnet både teoretiske og praktiske ferdigheter.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kvalitative og kvalitative metoder i klarspråkarbeid og klarspråkforskning, med særlig vekt på tekstanalyse, intervju, fokusgrupper og spørreundersøkelser.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

•             gjøre rede for forholdet mellom forskningsspørsmål og metoder

•             forklare forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder

•             gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike metoder

•             redegjøre for metoder for prosjektplanlegging og -evaluering

 

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

•             vurdere hvilke metoder som er egnet for ulike forskningsspørsmål

•             gjennomføre intervjuer og fokusgrupper

•             gjennomføre kvalitative analyser av tekst

•             gjennomføre og bearbeide enkle spørreundersøkelser

•             evaluere mindre prosjekter

 

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

•              reflektere over forskningsetiske spørsmål knyttet til bruk av ulike metoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført emnene KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosaog KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesninger, øvelser i grupper, hjemmeoppgaver.

Forelesningene introduserer og diskuterer grunnleggende prinsipper for bruk av kvalitative og kvantitative metoder, og etterfølges av seminarer med gruppeoppgaver. Studentene vil få praktiske øvelser for å utvikle ferdighetene som er nevnt ovenfor.

 

En muntlig presentasjon må være bestått for å kunne avlegge eksamen. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

28t seminarundervisning

 

Eksamen

Mappevurdering. To skriftlige arbeider á ca. 5 sider

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Gis første gang H21

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk