LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i moderne psykolingvistikk og sosiolingvistikk, og skal gi grunnleggende kunnskap om to viktige sider ved språk og språklig adferd: hvordan psykologiske prosesser på den ene siden og sosiale forhold på den andre siden påvirker språk og språkbruk. Noen av temaene som tas opp, er hvordan språket er organisert i hjernen, hvordan skader i hjernen påvirker språklig adferd, hvordan barn tilegner seg språk, språksosialisering, flerspråklighet, språkvalg, regional og sosial variasjon, tverrkulturell kommunikasjon og språklig samhandling.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for sentrale psykolingvistiske begreper, problemstillinger og perspektiver
  • gjøre rede for sentrale sosiolingvistiske begreper, problemstillinger og perspektiver
  • gjøre rede for viktige metoder i psykolingvistisk forskning
  • gjøre rede for viktige metoder i sosiolingvistisk forskning

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LING1105 – Psykolingvistikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 28 undervisningstimer fordelt på 14 dobbelttimer som strekkes over hele semestret.

Underveis blir det gitt en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som kan dekke bare psykolingvistikk eller bare sosiolingvistikk, eller ha delspørsmål fra begge feltene. Datoene for utdeling av oppgaven og innlevering av besvarelsen (opplasting i Canvas) gis i starten av semestret.

Besvarelsen av den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må godkjennes av faglærer før man kan ta den avsluttende eksamenen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2011

Peridodisk emnerapport vår 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk