Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar opp sentrale temaer i leksikalsk semantikk, setningssemantikk og pragmatikk. Det vil variere fra semester til semester akkurat hvilke semantiske og pragmatiske temaer som tas opp.

Mye av pensumet og undervisningen er felles med LING2100, men LING4118 stiller større krav til refleksjon, formuleringsevne og teoretisk og metodisk forståelse. En del av pensumet på LING4118 vil derfor være av en mer videregående art enn pensumlitteraturen på LING2100, og den avsluttende hjemmeoppgaven har større omfang.

Hva lærer du?

Studentene lærer å bruke aktuell vitenskapelig teori i analyse av utvalgte semantiske og pragmatiske problemstillinger. Eksempler på temaer man fordyper seg i kan være leksikalsk dekomponering, Vendler/Dowty-klassifisering, tematiske roller, konversasjonelle implikaturer, språkhandlingsteori. Emnet skal gi øvelse i faglig argumentasjon rundt de aktuelle temaene, og studentene skal lære å problematisere de faglige temaene og reflektere over dem på en måte som er til hjelp i arbeidet med å skrive en språkvitenskapelig masteroppgave.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Maksimum 10 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over hele semestret med 28 undervisningstimer som er felles for LING2100 og LING4118. Underveis er det en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave som må være godkjent før man får gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen; besvarelsen skal være 8–10 sider.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir ikke undervist våren 2019

Undervisningsspråk

Norsk