Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette videregående emnet bygger på LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1. Emnet tar opp sentrale temaer i leksikalsk semantikk, setningssemantikk og pragmatikk. Det vil variere fra semester til semester akkurat hvilke semantiske og pragmatiske temaer som tas opp.

Hva lærer du?

Studentene lærer å bruke aktuell vitenskapelig teori i analyse av utvalgte semantiske og pragmatiske problemstillinger. Eksempler på temaer man fordyper seg i kan være leksikalsk dekomponering, Vendler/Dowty-klassifisering, tematiske roller, konversasjonelle implikaturer, språkhandlingsteori. Emnet skal gi øvelse i faglig argumentasjon rundt de aktuelle temaene.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 30 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over hele semestret med 28 undervisningstimer. Underveis blir det gitt en obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven kan være kun skriftlig eller en kombinasjon av muntlig presentasjon og en kortere skriftlig innlevering, eventuelt i små grupper. Dette tar faglærer opp med studentene ved semesterstart. Besvarelsen av den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må godkjennes av faglærer før man kan ta den avsluttende eksamenen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen; besvarelsen skal være 8–10 sider.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2011

Periodisk emnerapport vår 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk