NOAS4102 – Andrespråkslæring i et sosio-kognitivt og sosiokulturelt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskaper om nyere retninger innen forskning på tilegnelsen og utviklingen av andrespråk (SLA), med fokus på sosiokulturelle og sosiokognitive tilnærminger. Siden begynnelsen av det 21. århundre har feltene SLA og anvendt lingvistikk internasjonalt gjennomgått en såkalt ‘sosial vending’ og en nyere ‘flerspråklig vending’. Vi vil vurdere hvordan SLA-feltet har utviklet seg både teoretisk og metodologisk, fra et fokus på språk og kognisjon til å inkludere et større utvalg av sosiale og kulturelle faktorer. Med eksempler fra nyere studier gjennomgås de metodiske tilnærminger som er i bruk i feltet i dag. Vi vil reflektere kritisk over noen av debattene innenfor feltet, inkludert forslag om å integrere språklige, kognitive og sosiale faktorer i SLA, og etterspørselen etter mer tverrfaglig samarbeid. Gjennom hele kurset vil vi diskutere relevansen disse nye retningene i det internasjonale SLA-feltet har for andrespråkundervisning og -læring.

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

• gjøre rede for en rekke sosiokulturelle og sosiokognitive teorier og metoder i SLA

• forklare argumentene bak den sosiale vendingen og den flerspråklige vendingen i SLA

• drøfte kritisk rollene til sosiale, kognitive og språklige faktorer relatert til språkundervisning og -læring

• anvende sosiokulturelle og sosiokognitive perspektiver på SLA på problemstillinger studentene kan møte i forbindelse med språkundervisning og -læring

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Normalt minimum 5 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har tatt et introduksjonskurs til andrespråksteori og -forskning, for eksempel NOAS 1100, LING 1107 eller NOAS 4101. Studenter som ikke har denne bakgrunnen, kan fortsatt delta, men bør lese Ortega, Lourdes (2009). Understanding second language acquisition. Routledge. Ch. 1-10, eller Mitchell, Rosamond, Florence Myles & Emma Marsden (2013): Second Language Learning Theories, Fourth Edition. London: Routledge.

Undervisning

Undervisningen gis gjennom hele semesteret, til sammen 28 timer.

Gjennomføring av en kvalifiseringsoppgave er nødvendig for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Oppgaven vil være en muntlig presentasjon som skal fullføres på fastlagte datoer i semesteret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det gis en avsluttende 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Undervises med ujevne mellomrom

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk

Våren 2021 undervises emnet på engelsk. Studenter kan velge om de vil gjennomføre kvalifiseringsoppgave og eksamen på engelsk eller et skandinavisk språk.