NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandlar språkleg variasjon langs ulike aksar – både geografisk, sosial og stilistisk. Medan dialektologien har hovudfokus på den geografiske dimensjonen, ser sosiolingvistikken på språkleg variasjon i høve til sosiale forhold, og har fokus på korleis språkleg stil er kopla til ulike identitetskategoriar.

Emnet tek føre seg teoriar og metodar innanfor sosiolingvistikk og dialektologi, inkludert eit faghistorisk oversyn over desse disiplinane, med særleg vekt på norsk faghistorie.

Emnet omfattar framstillingar av sosiolingvistiske og dialektologiske tilhøve primært i Noreg og Norden, men også i andre delar av verda.

Pensumomfang: 700-1000 sider. Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • gjere greie for sosiolingvistisk og dialektologisk teori, metode og faghistorie
  • analysere lokal, sosial og stilistisk variasjon
  • gjere greie for korleis språkleg variasjon kan vere uttrykk for ulike identitetstilknytingar
  • seie noko om dei viktigaste utviklingstendensane i norsk talemål i dag, og om forholdet mellom dialekt og standard
  • seie noko om framveksten av nye dialektar, sosiolektar og (multi)etnolektar

Endeleg karakter viser i kva grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2

Undervisning

Undervisninga på i alt 28 timar vil veksle mellom forelesning og seminar. Ei skriftleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ein 3-dagars heimeeksamen i slutten av semesteret.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013

Periodisk emnerapport høst 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar vår

Eksamen

Kvar vår

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)