NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) – slik som skrift, fotografi og musikk – til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på slike tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier og multimediale litterære tekster.

Sammensatte tekster kan ha en rekke funksjoner. I noen sammenhenger dominerer det informative, som i en illustrert bruksanvisning, i andre det estetiske, som i en bildebok eller i video- og digital kunst.

Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet, for eksempel fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat. Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • analysere sammensatte tekster i ulike sjangrer og medier
  • gjøre rede for ulike teorier om multimodalitet
  • gjøre rede for uttrykksmulighetene som ligger i ulike modaliteter og medier
  • drøfte fordeler og ulemper ved ulike innfallsvinkler til studiet av sammensatte tekster

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4315 – Sammensatte tekster i norskfaget (nedlagt)

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (á 2300 tegn uten mellomrom), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca. 8 sider (á 2300 uten mellomrom) i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk