NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fag- og institusjonshistorisk innføring i nordisk litteraturvitenskap med vekt på forskning på nordisk, særlig norsk, litteratur. Emnet omhandler idé-, teori- og metodegrunnlag for filologisk, litteraturhistorisk, tekstanalytisk, litteratursosiologisk og feministisk forskning og formidling.

Emnet gir dessuten tips og veiledning i studentenes arbeid med utforming av masteroppgaveprosjekt.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får perspektiv på litteraturforskning og -formidling som kan bidra til å plassere deres masteroppgave i en videre historisk kontekst og kvalifisere studentenes vurdering av egne og andres filologiske, litteraturvitenskapelige eller litteraturdidaktiske arbeider.

Studentene oppøver dessuten evnen til problemformulering og ferdigstiller en litteraturvitenskapelig prosjektbeskrivelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Emnet strekker seg over ett semester, fordelt på 10 uker. Undervisningen gis både som seminarundervisning (2 timer per uke i 8 av ukene) og som en dagssamling (6 timer). Det er oppmøteplikt på projektdelen (de to dobbelttimer og dagssamlingen).

Det forutsettes at studenten legger frem utkast til prosjektbeskrivelse og responderer på en annen students prosjektbegrunnelse. Fritak fra møteplikten gis bare etter skriftlig og begrunnet søknad.

Kvalifiseringsoppgaven består i å ferdigstille en individuell prosjektbeskrivelse (ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom) og levere den til avtalt tid. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Emneevaluering våren 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk