NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Kort om emnet

Dette er et emne på begynnernivå for internasjonale studenter.

På emnet øves de fire språkferdighetene: å snakke, skrive, lytte til og lese norsk. Emnet gir en innføring i norsk fonetikk og grammatikk, med temaer som ordstilling, substantiv-, adjektiv- og verbbøyning, tempusbruk, bruk av pronomen, tidsuttrykk og mengdeord.

Temaer og vokabular dekker blant annet familie, boforhold, studiesituasjon, arbeid, ferie og fritid, severdigheter og mat og helse. Å gi uttrykk for ønske, vurdering og følelser øves også.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå muntlige framstillinger om temaer fra dagliglivet og snakke om disse med enkelt vokabular og enkel, konkret framstillingsmåte. Studentene skal kunne gjøre seg forstått, og uttalen skal være så god at kommunikasjonen ikke hindres.

Studentene skal kunne lese læreboktekstene og tilsvarende tekster med temaer fra dagliglivet. De skal kunne skrive om temaer som er tatt opp på kurset og gi uttrykk for egne tanker og meninger.

De skal kunne grunnleggende grammatiske regler som er gjennomgått på kurset.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Les om opptak og registrering på nettsidene for norskkurs.

Informasjon på engelsk finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk.

Undervisning

Emnet har seks timer undervisning pr. uke i 14 uker, 84 timer totalt, og krever aktiv studentdeltakelse. Hver uke gis det skriftlige og/eller muntlige øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

  • Fremmøte 75 prosent (63 timer)
  • Kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 3 timer samt en muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig del teller 50 prosent hver av samlet karakter. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått i samme semester for at samlet karakter skal være bestått.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Som forberedelse til eksamen kan du øve ved å bruke en demoeksamen i Inspera.

Her finner du en tidligere oppgave som er brukt på eksamen, samt fasit.

Sensorveiledning

Sensorveiledning for høsten 2019 ligger her

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk