NORINT0141 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig

Kort om emnet

Dette er et emne på høyere nivå for internasjonale studenter. Emnet bygger på ferdigheter og kunnskaper fra NORINT0130 eller tilsvarende.

Studentene skriver og presenterer ulike former for saktekster, og tilegner seg kunnskap om ulike sjangrer innen sakprosa.

Dette er et ferdighetsemne med mappeevaluering.

NORINT0141 oppfyller ikke kravet til generell studiekompetanse (GSK). Hvis du trenger GSK, må du ta NORINT0130.

Dette emnet går ikke høsten 2020.

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til språk, tekstteori og kommunikasjonsstrategier knyttet til saklige og faglige tekster. De skal kunne forstå og gjøre rede for struktur og innhold i autentiske saktekster og selv kunne skrive tekster som oppfyller kravene til sakprosa.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Studenter med regulært opptak til UiO har ikke tilgang til dette emnet. Les om opptak og registrering på nettsidene for norskkurs.

Informasjon på engelsk finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse, og at de har bestått eksamen i NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 eller tilsvarende med karakteren D eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har tre timer undervisning pr. uke i 10 uker, 30 timer totalt, og krever aktiv studentdeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktivitet være godkjent av faglærer:

  • Fremmøte 75 prosent (22 timer)
  • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

I løpet av semesteret utarbeider studentene en grunnmappe bestående av minst fire tekster. Faglærer vurderer og gir tilbakemelding på arbeidene i grunnmappen. Studentene kan i tillegg forventes å delta i responsgrupper.

To av arbeidene fra grunnmappen samt et refleksjonsnotat skal inngå i vurderingsmappen (totalt tre tekster). De to arbeidene fra grunnmappen skal legges i vurderingsmappen både i opprinnelig og bearbeidet form.

Faglærer gir ikke tilbakemelding på refleksjonsnotatet. Vurderingsmappen vurderes av sensor etter undervisningsslutt og gis karakteren bestått / ikke bestått.

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk