NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk fonetikk og fonologi i et andrespråksperspektiv. Sentrale temaer er prosodi, segmentinventar, transkripsjon, sammenlikning av norsk med andre språk, andrespråksfonologi og språklig variasjon. Kurset har også en praktisk del der studentene øver på egen uttale på bakgrunn av den teoretiske gjennomgangen.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • gjøre greie for karakteristiske og sentrale trekk ved det norske lydsystemet
  • beskrive lydsystemet i et kontrastivt perspektiv
  • gjøre greie for sentrale språklige faktorer som påvirker tilegnelsen av lydsystemet i et fremmedspråk
  • transkribere en tekst fonemisk
  • gjøre greie for de viktigste fonologiske/fonetiske forskjellene mellom norske dialekter
  • vise kunnskapen om det norske lydsystemet i egen uttale

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 eller tilsvarende med karakter C eller bedre, både muntlig og skriftlig.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 42 undervisningstimer.

Studentene legger fram to obligatoriske oppgaver, en skriftlig og en muntlig. Den skriftlige oppgaven skal være på mellom 3-4 sider(á 2300 tegn).

De obligatoriske oppgavene vurderes og kommenteres av faglærer og forutsettes godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Sensorveiledning

Generisk sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk