NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av norske fonemer og norsk prosodi. Norsk uttale settes inn i en kontrastiv sammenheng, og så langt det er mulig sammenliknes norsk med studentenes morsmål.

Det legges vekt på praktiske øvelser parallelt med den teoretiske gjennomgangen. Utvikling av studentenes egne uttaleferdigheter er sentralt.

På emnet arbeides det også med fonemisk transkripsjon av tekster. Variasjonen i norsk talespråk blir i noen grad satt inn i en historisk og sosial sammenheng.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • gjøre greie for karakteristiske og sentrale trekk ved det norske lydsystemet
  • beskrive lydsystemet i et kontrastivt perspektiv
  • vise kunnskapen om det norske lydsystemet i egen uttalepraksis og språkføring
  • transkribere en tekst fonemisk
  • vise innsikt i det norske talespråkets historiske og sosiale variasjon.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 eller tilsvarende med karakter C eller bedre, både muntlig og skriftlig.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 42 undervisningstimer.

Studentene legger fram to obligatoriske oppgaver, en skriftlig og en muntlig. Den skriftlige oppgaven skal være på mellom 3-4 sider(á 2300 tegn).

De obligatoriske oppgavene vurderes og kommenteres av faglærer og forutsettes godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Inngår i emnegruppe 40-gruppe – Norsk for internasjonale studenter (40NORINT)

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk