Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 1914 braut 1. verdskrig ut, der Nord- og Nordaust-Frankrike vart hovudslagmarka på vestfronten. Eit tilsynelatande sterkt politisk og sosialt splitta Frankrike greidde å samle seg (Union sacrée) for å stå imot det tyske åtaket, men det var først etter ein fire år lang og særs blodig og øydeleggjande skyttargravskrig at franskmennene og deira allierte kunne gå sigrande ut av konflikten. Frankrike var den krigførande nasjonen som leid dei største menneskelege og materielle tapa under denne krigen, som har vorte ståande som la Grande Guerre for franskmenn i ettertid.

Kva lærer du?

Etter ei innføring i årsakene til krigen får du ei grundig innsikt i korleis Frankrike greidde å samle seg i l’Union sacrée og mobilisere heile nasjonen til krigsinnsats. Du får kunnskap om sjølve krigsgangen (dei store slaga, t.d. slaget om Verdun) fram til sigeren i 1918, men òg om den alvorlege militære, politiske, sosiale og moralske krisa i 1917. Du får til slutt setje deg inn i dei mange og alvorlege følgjene krigen fekk både på kort og lengre sikt, og kvifor la Grande Guerre enno har slik stor plass i det kollektive minnet i Frankrike hundre år etterpå.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter vil undervisning og eksamen i emnet bli avlyst.

Førelesingar er opne for alle. Skal du fylgje seminar- og gruppeundervisning, må du ha undervisningsopptak til emnet.

På emne som har obligatorisk kvalifiseringsoppgåve, må du ha undervisningsopptak.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot FRA4515 – Frankrike og 1. verdenskrig (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 veker.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet. Studenten skal levere ei skriftleg kvalifiseringsoppgåve som må godkjennast av faglæraren før studenten kan framstille seg til eksamen. Meir om retningsliner for obligatoriske aktivitetar.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneverande og dei to neste semestera emnet vert gitt.

Eksamen

Eksamensinnlevering går føre seg i Classfronter. Det er den einskilde student sitt ansvar å vere i stand til å levere i Fronter.

Studenten må ha gjennomført obligatorisk undervisningsaktivitet før han eller ho kan framstille seg til eksamen.

Eksamensforma på emnet er ein heimeeksamen på 3 dagar. Oppgåva må innehalde kjeldetilvisingar og bibliografi som er utforma etter gitte normer

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Ei obligatorisk melding som vedkjem fusk, skal fylgje med alle oppgåver som studenten leverer til vurdering.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Vår 2010

Haust 2008

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2013

Vår 2010

Haust 2008

Undervisningsspråk

Fransk