FRA2517 – Mouvements sociaux en France

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de viktigste sosiale bevegelsene i Frankrike i nyere tid. Våren 2018 er tema opprøret i mai 1968, som feirer sitt femtiårsjubileum. Det gis en innføring i de bakenforliggende årsakene til opprøret, hvordan det oppsto, samt de ulike fasene av opprøret, som etter hvert utviklet seg til å bli en av de største politiske, sosiale og kulturelle krisene i Frankrikes moderne historie. Studentene får innsikt i krisens hovedaktører – politikere, studenter, fagforeninger – og relasjonen dem i mellom. Det legges også vekt på å belyse 68-opprørets mange ringvirkninger, både på kort og lang sikt, med sikte på å vise på hvilken måte denne sosiale bevegelsen har preget Frankrike slik vi kjenner det i dag.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for hva en sosial bevegelse er
  • forklare rollen ulike aktører spiller i en stor sosial bevegelse presentere årsaker til og konsekvenser av sosiale bevegelser
  • delta i samtaler om sosiale bevegelser på fransk
  • reflektere over stoffet, bruke franskspråklig kilder og skrive om historie på fransk,
  • være fortrolig med regler for kildebruk
  • beherske elementær kildekritikk

Våren 2018 kan du i tillegg:

  • forklare rollen ulike aktører spilte under 68-opprøret (studenter, politiske partier og organisasjoner, fagbevegelsen, regjeringen)
  • presentere årsaker til og konsekvenser av krisen som oppsto i Frankrike i 1968
  • gjøre rede for de ulike fasene av 68-opprøret og tiden etterpå
  • forklare trekk ved dagens Frankrike i lys av 68-opprøret

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves gode franskkunnskaper for å følge dette emnet

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 10 uker. Studentene må levere et førsteutkast til semesteroppgaven, som faglærer så gir tilbakemelding på og godkjenner. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 6-8 sider à 2300 tegn. Studentene kan enten velge problemfelt i samråd med faglærer, eller få tildelt en oppgave av faglærer. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk