FRA4518 – Le paysage politique en France

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de viktigste retningene i fransk politikk i nyere tid. De mest sentrale politiske partiene og politiske aktører i Frankrike vil bli presentert både i et historisk og et dagsaktuelt perspektiv. Emnet gir også en analyse av den politiske debatten i Frankrike i dag. Hver student skal spesialisere seg på en sentral problemstilling knyttet til emnet, og sette seg grundig inn i dette gjennom å legge opp et selvvalgt pensum i samråd med faglærer.

Våren 2019 er tema gaullismen

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for de viktigste politiske partiene og aktørene i Frankrike i dag
  • forklare og analysere den historiske utviklingen som ligger til grunn for dagens politiske situasjon i Frankrike
  • gjøre rede for og gi en analyse av de viktigste skillelinjene i fransk politikk
  • gi en kritisk analyse av dagens politiske debatt og sette den inn i en større sammenheng
  • bruke relevant sekundærlitteratur når du skriver om politikk på fransk
  • gi en muntlig presentasjon av en relevant problemstilling
  • delta i samtaler om og analyser av politikk på fransk
  • bruke regler for kildebruk
  • beherske kildekritikk

Våren 2019 har i tillegg disse læringsmålene

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2514 – Le paysage politique en France

Undervisning

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer med 1 time forelesning og 1 time seminar, totalt 20 timer.

Studentene må levere et førsteutkast til semesteroppgaven, som faglærer så gir tilbakemelding på og godkjenner. Studentene skal også gi en muntlig presentasjon av et politisk parti eller et annet relevant tema.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Studentene får velge problemfelt i samråd med faglæreren, som foreslår relevant tilleggslitteratur, hvis nødvendig. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Sensorveiledning våren 2019.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Fransk